พิธีบูชาพระภูมิ

พิธีบูชาพระภูมิ

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูชาพระภูมิ ได้อย่างถูกต้อง

        ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลและสิ่งที่ควรเคารพบูชา

        ๓. เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานภูมิปัญญาไทย

 การเตรียมการ

        – สำรับอาหารคาว – หวาน ๑ สำรับ  เหมือนสำรับพระพุทธ

        – เครื่องสังเวย  ตามความเหมาะสม

        – ดอกไม้ ธูป เทียน  เหมือนบูชาพระ นอกจากธูปใช้ ๑ ดอก

การปฏิบัติ

        – ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว หน้าศาล บริเวณบ้านที่สะอาดเหมาะสม เพื่อวางสำรับอาหาร  หรือวางสำรับบนศาล ถ้ามีที่ว่างพอ

        – จุดธูปเทียน

        – พนมมือกล่าวคำบูชา ดังนี้ “ อิมินา  โสทะเกนะ  โภชะเนนะ  ภุมมะเทเว  ปูเชมิ ” ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วยโภชนะพร้อมทั้งน้ำนี้  ถ้าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ไม่มีอาหารกล่าวคำบูชาดังนี้

       “ อิมินา  สักกาเรนะ  ภุมมะเทเว  ปูเชมิ ” ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วยเครื่องสักการะนี้ 

        – ลาสำรับพระภูมิ  เมื่อธูปหมดดอก  ดังนี้ “ อิมัง  เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ ” ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือ อันเป็นมงคลนี้  แล้วยกสำรับเก็บได้

หมายเหตุ

        – คำบูชาที่ว่าไว้นั้น เป็นเพียงแนวหนึ่ง ผู้บูชาอาจใช้คำอื่น ๆ ที่บ่งถึงภุมเทวดา ตามที่ตนถนัด

        – การบูชาด้วยเครื่องสักการะ กระทำได้ทุกโอกาส  ถ้ามีการบูชาพระด้วย ให้กระทำหลังจากการบูชาพระเสร็จแล้ว