คำบูชาและคำถวายในพิธีต่างๆ

คำบูชาและคำถวายในพิธีต่างๆ

บทบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบนมัสการพระรัตนตรัย

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

        สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

        สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล ๕

        มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ

        ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ

        ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ

(รับศีล ๕ โดยว่าตามพระสงฆ์ตามลำดับ ดังนี้)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ    

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ถ้าพระสงฆ์สรุปว่า “ ติสะระณะคะมะนัง นัฏฐิตัง” ให้กล่าวรับด้วยคำว่า “อามะ ภันเต”)

(ศีล ๕)

        ปาณาติปาตา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        กาเม สุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำอาราธนาพระปริตร

      วิปัตติปะฏิพาหายะ          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ             ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

      วิปัตติปะฏิพาหายะ          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ             ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

      วิปัตติปะฏิพาหายะ          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ               ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

คำอาราธนาธรรม

      พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ      กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา             เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ

คำถวายสังฆทาน (แบบสามัญชนทั่วไป)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

       อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ  ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร  กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหาร  กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายผ้ากฐิน

(หันหน้าทางพระประธาน ว่าพร้อมกับผู้ร่วมพิธี)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

(หันหน้าทางพระสงฆ์ นำว่าทีละวรรค)

        อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

                ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้ากฐิน พร้อมทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว ขอจงกรานกฐิน  ด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

(ยกผ้าพระกฐินขึ้นประคอง ประนมมือ หันหน้าทางพระประธาน กล่าวว่า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

(หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวว่า)

                ผ้าพระกฐินทาน (พระ-กะ-ถิน-นะ-ทาน) กับทั้งผ้าอานิสงสบริวาร (อา-นิ-สง-สะ-บอ-ริ-วาน) ทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้า  โปรดกระหม่อมให้กองทัพบกน้อมนำมาถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต นั้น เทอญ

คำถวายผ้าป่า (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

        (คำบาลี) อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

        (คำแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำบูชาข้าวพระพุทธ (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

        อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง  โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

        (ข้าพเจ้าขอบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยโภชนาหารและน้ำนี้)

คำลาข้าวพระพุทธ (และใช้ลาเครื่องสังเวยบวงสรวง)

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ

(ข้าพเจ้า บูชาแล้ว ขอรับประทานส่วนที่เหลือ อันเป็นมงคลนี้)

คำกรวดน้ำอุทิศให้ญาติ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า  จงมีความสุข

คำกรวดน้ำปรารถนาผลส่วนตัว

อิทัง เม กะตัง ปุญญัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล