คำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

คำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

        เอเต (ผู้หญิงว่า เอตา) มะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะกาติ โน สังโฆ ธาเรตุฯ

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลาย ว่าเป็นพุทธมามกะ ดังนี้

(พระสงฆ์จะได้ให้โอวาท เมื่อจบโอวาทแล้ว พึงรับด้วยคำว่า “สาธุ”)

(ต่อจากนั้น กล่าวคำอาราธนาศีล รับศีล ๕ ตามลำดับ)