คำอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประดิษฐาน

คำอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประดิษฐาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        เอตัง โข อาสะนัง ภันเต ปัจจัตตัง โว อะนุจฉะวิง นิสินนาอาสะเน โหถะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

        ข้าพเจ้า ได้จัดสถานที่ประดิษฐาน อันสมควรแก่พระพุทธปฏิมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ ที่นี้ขออัญเชิญพระพุทธปฏิมาโปรดประดิษฐาน ณ สถานที่สักการบูชานี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าพเจ้า     พร้อมด้วยครอบครัว และบริวารชน ตลอดกาลนานเทอญฯ