คำอธิษฐานขอพรพระพุทธเจ้า

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุ        ทโธ เม สะระณัง วะรัง

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง           ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง           สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

        เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ เม โหตุ สัพพะทาฯ

        ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

        ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

        ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์  เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

        ด้วยอำนาจสัจวาจานี้ ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า พร้อมด้วยครอบครัว และบริวารชน ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ (กราบ ๓ หน)