คำบูชาพระภูมิเจ้าที่และเทวดาอารักษ์

คำบูชาพระชัยมงคลภูมิ

(พิธีวันกองทัพบก)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค สันติภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชันตุ ชะยะมังคะละเทวา สัพพะโทสัง ขะมันตุ โน สะทา โสตถี ภะวันตุ โน

        ข้าแต่พระชัยมงคลภูมิ ผู้ทรงฤทธิ์ ซึ่งสถิตอารักขาภูมิภาคเขตนี้ ด้วยวันนี้ เป็นมหามงคลเนื่องในวันกองทัพบก ข้าพเจ้า…………………………….ตำแหน่ง……………………………..พร้อมด้วยข้าราชการใน…………………..ขอน้อมถวายเครื่องสักการะ แด่พระชัยมงคลภูมิ ของพระชัยมงคลภูมิโปรดแผ่บุญญาภินิหารอภิบาลรักษา ปวงข้าพเจ้า ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล อุปสรรคนานาประการ และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงปลาสนาการและได้โปรดประทานพร ให้ปวงข้าพเจ้าจงประสบสันติสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

        สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สัพพะสิทธี ภะวันตุ โน

คำบูชาพระภูมิ

(ในวาระรับ – ส่งหน้าที่)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค สันติภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชันตุ ชะยะมังคะละเทวา สัพพะโทสัง ขะมันตุ โน สะทา โสตถี ภะวันตุ โน

        ข้าแต่พระชัยมงคลภูมิ ผู้ทรงฤทธิ์ ซึ่งสถิตอารักขา ณ ภูมิภาคนี้ ด้วยวันนี้เป็นวันมหามงคล ข้าพเจ้า…………………………………………พร้อมด้วย…………………………………จะได้ประกอบพิธี รับ –ส่งหน้าที่ ในตำแหน่ง……………………………………………………เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้จัดตบแต่งเครื่องสังเวย และเครื่องสักการบูชา น้อมถวายแด่พระภูมิเจ้าที่ ขอพระภูมิเจ้าที่ โปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลรักษา ปวงข้าพเจ้า ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล อุปสรรคนานาประการ และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงปลาสนาการ ขอได้โปรดประทานพร ให้ปวงข้าพเจ้า ประสบแต่สันติสุข สิริสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

คำบูชาพระภูมิเจ้าที่

(ในวาระวันสถาปนา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสสะหมิง ทิสาภาเค สันติภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชันตุ ชะยะมังคะละเทวา สัพพะโทสัง ขะมันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุ โน

        ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่และเหล่าเทพยดาผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งสถิตอารักขาภูมิภาคเขตนี้ ด้วยวันนี้ เป็นมหามงคลคล้ายวันสถาปนา………………………………………ครบรอบปีที่……….ข้าพเจ้า…………………………….พร้อมด้วย ข้าราชการและครอบครัวตลอดทั้งผู้พักอาศัย ใน……………………………….นี้ ขอน้อมถวายบูชาสักการะ    แด่พระภูมิเจ้าที่  ด้วยโภชนียาหารอันประณีตทั้งหลายเหล่านี้ ขอพระภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลและเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายโปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลรักษาปวงข้าพเจ้าให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ประทานพรให้ประสบแต่สันติสุขสิริสวัสดิ์พัฒนาสถาพร เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ อนึ่ง ในวันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวจักบำเพ็ญทานมัยกุศลสรรพมงคลกิริยาด้วยการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ขอปวงเทพยดาผู้มีจิตกุศลจงทราบด้วยทิพโสตได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอุทิศให้แล้วจงทุกประการเทอญฯ

        สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สัพพะสิทธี ภะวันตุ โนฯ

คำบวงสรวงเทวดาพระภูมิเจ้าที่

(ในวาระคล้ายวันสถาปนาหน่วย) อีกแบบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

        ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้เป็นมงคลในโลก

        ด้วยวันนี้ เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมหามงคล วันสถาปนา………………………………………………ครบรอบปีที่………….ในวันที่……………เดือน………….๒๕………….นี้ ข้าพเจ้า……………………………………ตำแหน่ง……………………..พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว ตลอดทั้งผู้พักอาศัยใน…………………………..ได้พร้อมใจกันจัดตบแต่งเครื่องสังเวยอันประณีตวิจิตรตระการตา เพื่อถวายแด่พระภูมิเจ้าที่ผู้สิงสถิต ณ สถานที่อาณาบริเวณแห่งนี้

        อายันตุ โภนโต เทวสังฆาโย ข้าแต่ฝูงเทพนิกร อมรพรหมินทร์ อมรินทราธิราช ซึ่งสิงสถิต ณ ทิพยพิมานมาศ เมืองแมนแดนสวรรค์ชั้นฉกามาพจร อีกทั้งเทพเจ้าอันมีมเหศวรศักดาเดช ซึ่งสิงสถิตในขอบเขตเขาจักรวาล และเทพผู้อยู่ในอากาศพิมานทุกสถานแห่งหน เทพผู้ดูแลรักษาในทิศทั้งสี่ มีท้าวธตรัฐ    ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวรุราช ตลอดทั้ง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ มีพระชัยมงคล เป็นต้น ผู้เรืองฤทธิ์ เทพเจ้าผู้สิงสถิตทุกประเทศเขตแว่นแคว้น แสนโกฏิจักรวาล ทวีปน้อยใหญ่ ไตรโลกธาตุ จึงขออัญเชิญเหล่าเทพยดาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามมานี้ ได้โปรดรับเครื่องสังเวยพลีกรรม ซึ่งได้ตบแต่งเพื่อความสุขสบายมงคลเจริญ มีโภชนียาหารอันประณีต พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งเจ้าภาพจำนงเนียนน้อมนำมาถวาย จงช่วยกำจัดอุปัทวันตราย อย่าได้มีมาแผ้วพาน ขอบเขตสถานที่แห่งนี้

        ด้วยเดชะอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดทั้งอำนาจ เทวาภินิหาร จงอภิบาลรักษา อำนวยอวยชัยให้ ข้าพเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว ตลอดทั้งผู้พักอาศัยอยู่ใน………………จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ พรั่งพร้อม ด้วยทรัพย์สินเงินทอง ลาภ ยศ บริวารสรรเสริญ เจริญด้วยเกียรติยศ ปรากฏด้วยเกียรติคุณ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เทอญ.

คำกล่าวสังเวยเทวดา

(ในวาระการก่อสร้างบ้าน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมาจายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

        ข้าพเจ้าขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้เป็นมงคลโลก ด้วยวันนี้เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมงคล ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสร้างคฤหาสน์อันสวยงามวิจิตรตระการตา ถวายแด่ภูมิเทวดาผู้สิงสถิต ณ สถานที่อาณาบริเวรแห่งนี้ จึง ณ โอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวตาพลีไว้แล้ว จึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ ตลอดถึงเทวดาผู้สถิตทั่วแว่นแคว้นแดนภูเขา พื้นปฐพี มวลนที และท้องนภากาศทุกแห่งหน โดยโปรดมารับเครื่องสังเวยที่ได้จัดถวายไว้นี้

        ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  และพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จึงขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้  ได้โปรดอภิบาลรักษาและอำนวยอวยชัยให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวาร มีความสุขเกษมสันต์ และสำราญชื่นบานตลอดไปด้วยเทอญ (อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)

คำบูชาพระภูมิเจ้าที่และเทพยดาอารักษ์

(สำหรับงานมงคลสมรส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชันตุ เทวา มะหิทธิกา สัพพะโทสัง ขะมันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุ โนฯ

        วันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดี นาย…………………………………….และ นางสาว………………………………..จะได้ประกอบพิธีมงคลสมรส ในโอกาสนี้ ลูกหลานทั้งสองได้จัดตกแต่งข้าวปลาอาหาร ส้มสูกลูกไม้ ขนมนมเนย ล้วนแต่ของประณีตมีรสเลิศ นำมาเซ่นไหว้ ขอเชิญผีบรรพบุรุษทั้งหลาย ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา และเทพาอารักษ์ผู้ทรงฤทธิ์ ซึ่งสถิตอารักขาภูมิภาคเขตนี้ ได้โปรดมาพร้อมกัน ณ สถานที่นี้และรับเครื่องเซ่นกระยาบวชของลูกหลานทั้งสอง ขอผีบรรพบุรุษทั้งหลาย ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา และเทพาอารักษ์ผู้ทรงฤทธิ์ ทั้งหลาย โปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลลูกหลานทั้งสองพร้อมญาติมิตร ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาลและอุปสรรคนานัปการ ขออุปัทวันตรายทั้งหลาย จงปลาสนาการไป ขอให้ชีวิตสมรสของลูกหลานทั้งสองมีความร่มเย็นเป็นสุข เป็นชีวิตคู่ที่มั่นคงมีความเจริญก้าวหน้า ขอให้มีบุตรธิดาที่มีบุญวาสนามาเกิด มีสติปัญญา เป็นลูกที่ว่านอนสอนง่าย เป็นอภิชาตบุตร และโปรดประทานพรให้ลูกหลานทั้งสองพร้อมทั้งญาติมิตร ประสบแต่สันติสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล งอกงามไพบูลย์ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อ และขอให้การประกอบกิจที่ตั้งจิตจำนงไว้ในครั้งนี้ จงสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเทอญ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต

สิทธิกิจจัง ชะโย นิจจัง สิทธิกัมมัง ปะสิทธิ โน

สิทธิกิจจัง นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ โนฯ

คำกล่าวในพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

(ในพิธีมงคลสมรส)

        “วันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดี ลูกหลานทั้งสองจะได้ประกอบพิธีมงคลสมรสพร้อมนี้ลูกหลานได้จัดตกแต่งข้าวปลาอาหาร ส้มสูกลูกไม้ ขนมนมเนยล้วนแต่ของประณีตมีรสเลิศนำมาเซ่นไหว้ ขอเชิญผีบรรพบุรุษทั้งหลาย ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี คงคา เทพยดาอารักษ์ ได้โปรดมาพร้อมกัน ณ สถานที่นี้ และรับเครื่องเซ่นกระยาบวชของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้ชีวิตสมรสของข้าพเจ้าทั้งสองมีความร่มเย็นเป็นสุข เป็นชีวิตคู่ที่มั่นคงมีความเจริญก้าวหน้า ขอให้มีบุตรธิดาที่มีบุญวาสนามาเกิด มีสติปัญญาเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่าย เป็นอภิชาตบุตร”

คำบูชาพระภูมิเจ้าที่

(ในวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชันตุ  ชะยะมังคะละเทวา สัพพะโทสัง ขะมันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุ โน

        ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ และเหล่าเทพารักษ์ผู้ทรงฤทธิ์ ซึ่งสถิตอารักขาภูมิภาคเขตนี้ เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันมหามงคล คล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ซึ่งได้มาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้จัดตบแต่งเครื่องสังเวยอันประณีต มีหัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา ผลไม้นานาพันธุ์ สำรับคาวหวาน พานบายศรีเทพ พร้อมด้วยข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน อันวิจิตรตระการตาเหล่านี้ เพื่อน้อมสักการะแด่พระภูมิเจ้าที่ มีพระชัยมงคลเป็นต้น ขอพระภูมิเจ้าที่โปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล ทั้งอุปสรรคนานาประการ และอันตรายทั้งหลาย จงปลาสนาการ ขอท่านโปรดอำนวยอวยชัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงประสบสันติสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ในที่ทุกสถาน  ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

        สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สัพพะสิทธี ภะวันตุ โน

(อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)