คำกล่าวบวงสรวงศาลเจ้าแม่สุนันทา

คำกล่าวบวงสรวงศาลเจ้าแม่สุนันทา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค  สติ สุนันทาเทวี  มะหิทธิกา  อะนุรักขะตุ  สาปัมเห  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง  โภชะนัง ปะริภุญชะตุ ชะยะมังคะละเทวี สัพพะโทสัง ขะมะตุ โนฯ

        ข้าแต่พระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ผู้เลอฤทธิ์ ทรงมหิทธานุภาพ วันนี้ นับเป็น ศุภวโรกาส ประภาตพิมลมงคลยิ่ง ข้าพเจ้า………………………………..นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ขอน้อมนึกระลึกถึงอุปการคุณของพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ที่ได้ปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่และครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล มาโดยตลอด จึงมาพร้อมกัน ณ  สถานที่นี้ พร้อมกันนี้ได้จัดเครื่องสักการะมีโภชนาหารอันประณีต น้อมนำมาถวายเป็นเทวตาพลี ขอดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ทรงมหิทธานุภาพ แห่งพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี โปรดรับบัตรพลีเครื่องสักการะอันประณีตนี้และบริโภคได้ตามความประสงค์ อนึ่ง หากมีกรรมใด ได้เคยละเมิดล่วงเกิน ต่อพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ขอดวงวิญญาณแห่งพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

        ด้วยเดชะพระบารมีแห่งดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงมหิทธานุภาพของพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ได้โปรดมาอภิบาลรักษา คุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข นิราศทุกข์ นิราศภัย และประสบแต่สรรพมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งที่ปรารถนา เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญฯ

คำกล่าวบวงสรวงศาลเจ้าแม่สุนันทา (อีกสำนวน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค  สติ สุนันทาเทวี  มะหิทธิกา  อะนุรักขะตุ  สาปัมเห อะนุรักขะตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง  โภชะนัง ปะริภุญชะตุ ชะยะมังคะละเทวี สัพพะโทสัง ขะมะตุ โนฯ

        ข้าแต่พระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ผู้เรืองฤทธิ์ ทรงมหิทธานุภาพ วันนี้ นับเป็นศุภวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ข้าพเจ้า………………………….นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่า ขอน้อมนึกระลึกถึงอุปการคุณของพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ที่ได้ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอด จึงมาพร้อมกัน ณ สถานที่นี้ เพื่อน้อมสักการะ          ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ขอพระแม่เจ้าสุนันทาเทวีโปรดรับบัตรพลี เครื่องสักการะอันประณีตนี้ และบริโภคได้ตามความประสงค์

        ด้วยเดชะแห่งดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงมหิทธานุภาพของพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี ได้โปรดอภิบาลรักษา คุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข นิราศทุกข์ นิราศภัย และประสบแต่สรรพมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งที่พึงปรารถนา เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

(อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)