คำถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คำถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค อัตถิ นริสสะระมะหาราชา มหิทธิโก อัมเห อะนุรักขะตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชะตุ  นะริสสะระมะหาราชา  สัพพะโทสัง ขะมะตุ โนฯ

        ข้าพเจ้า ขอบูชาโภชนาหารอันประณีต ประกอบด้วยรสอันเลิศนี้ แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอท่านโปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลข้าพเจ้า และบริวารชนให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล ปราศจากอุปสรรคนานาประการ โปรดประทานพรให้ประสบสันติสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนาพร งอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดทุกเมื่อเทอญฯ

คำถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

(อีกแบบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิติจิตตัง เอหิ เทวะตานัญจะ มะหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ นริสสะระมะหาราชา เมตตัญจะ กะโรตุ มะหาลาภัง สะทา โสตถี ภะวะตุ เมฯ

(อธิษฐานทุกครั้ง พระองค์จะเสด็จเป็นร่มเงาให้กับเราตลอดกาล)

        ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาส วันสถาปนา……………………ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่…………………….นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันประกอบด้วย……………….ตำแหน่ง……………………พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง………………….ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ขอพระราชทานพระบรมวโรกาสต่อเบื้องพระพักตร์แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระมหาวีรกษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่ต่อสยามประเทศเป็นอเนกอนันต์ ทรงปกปักรักษามาตุภูมิ ให้อนุชนรุ่นหลังได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขมาจนกระทั่งบัดนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้แก่ประเทศชาติที่คนไทยไม่สามารถจะลบเลือนไปจากความทรงจำได้ ที่สำคัญอัน ได้แก่

        ๑. ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยสมบูรณ์ ณ เมืองแครง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๒๗

        ๒. เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาราชธานีไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๑๓

        ๓. ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาเขตไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศทรงมีชัยชนะเหนือหมู่ปัจจามิตร ตลอดรัชสมัยในรัชกาลแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชอาณาจักรกว้างไกลยิ่งกว่ารัชกาลใด ๆ และทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยแก่ พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อพุทธศักราช ๒๑๓๕ นับเป็นพระมหาวีรกรรมแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือนปรากฏ พระเกียรติยศขจรขจายทั่วสากลพิภพ ด้วยวีรกรรมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระบิดาแห่งภาษา เพราะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงใช้ความรู้ความสามารถในภาษาพม่า โน้มน้าวจิตใจให้พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีมาทรงทำยุทธหัตถีกับใต้ฝ่าละออกธุลีพระบาทนับว่าแผ่นดินสยามในรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีแต่ความสงบร่มเย็น ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้รับความสุขโดยทั่วหน้า

                นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๑๔๘ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จสู่สวรรคาลัยจวบจนบัดนี้นับได้ ๓๓๙๕ ปี แล้วก็ตาม ชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมอบให้แก่ชาติไทยอย่างไม่มีวันที่จะลืมได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกัน      ณ สถานที่แห่งนี้ จึงขอรวมจิตเป็นสมานฉันท์ ระลึกถึงพระมหาวีรคุณอดุลยภาพ ให้ยืนยงดำรงอยู่ตราบกัลปาวสาน ปวงข้าขอบรรจงจัดเครื่องราชสักการะถวายแด่พระองค์จอมบดินทร์ ขอเชิญเทพวิญญาณ          อันหาญกล้าแห่งองค์พระมหาราชแห่งปวงข้าได้โปรดเสด็จมารับเครื่องราชสักการบูชาบวงสรวง ณ กาลบัดนี้

        ขอดวงพระวิญญาณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงทรงดลบันดาลให้ประเทศชาติ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าและปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญ และอยู่ร่มเย็นเป็นนิจนิรันดร์ ชั่วกาลนานเทอญ

                                                                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ