คำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๔๐๐ ณ บก.ทบ.

………………………………..

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

สาธุ สาธุ นะโมนะมัสการ

        ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระรัตนญาณ ผู้ทรงพรตพรหมวิหาร เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเกษี วันนี้เป็นวันดี เป็นเวลามหามงคลราศี ครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งดวงจิตของข้าพเจ้าก็โปร่งเปรมปรีดิ์ปราโมช ขอน้อมเศียรศิโรโรจน์โดยมะโนสาระจำนง ขออัญเชิญคุณสมเด็จพระบรมขัตติยวงศ์ทุกพระองค์แห่งไทยรัฐผู้เรืองเดชและเดชา ขออัญเชิญคุณพระอรหันตาทั้งสิบทิศ อีกทั้งคุณพระฤาษีสิทธิ์ผู้เรืองเดช ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าท้าวเทเวศทุกราศี ขอยอกรชุลีขึ้นกราบอาราธนาว่า………

        สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ .

        อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

        ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านท้าวเทเวศในสวรรค์ ทั้งสิบหกห้องช่องชั้นฟ้า และสิบห้าชั้นดิน

        อายันตุ โภนโต เทวสังฆาโย ข้าแต่เทพนิกร อมรพรหมินทร์ อมรินทราธิราช ซึ่งสิงสถิต ณ ทิพยพิมานมาศเมืองแมน แดนสวรรค์ชั้นฉะกามาพจร อีกทั้งเทพเจ้า อันมีมเหศวรศักดาเดช ซึ่งสิงสถิตในขอบเขตเขาจักรวาล เทพเจ้าผู้อยู่ในพื้นนภากาศ  เสด็จอยู่ในทิพยพิมานมาศทั่วทุกแห่งหน มีท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวรุราช อีกทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงมหิทธิอำนาจ มีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ ผู้เรืองฤทธิ์ เทพเจ้าผู้สิงสถิตทุกประเทศเขตแว่นแคว้น แสนโกฏิจักรวาล ทวีปน้อยใหญ่ ไตรโลกธาตุ ขออัญเชิญเหล่าเทพเจ้าทั่วทุกพระองค์ผู้ทรงเดช เชิญท่านเสด็จมาประชุมสโมสรเป็นประธานพิธี ช่วยอำนวยอวยชัยในงานนี้และได้โปรดรับเครื่องสังเวยพลีกรรม ซึ่งได้น้อมนำมาถวาย         ณ บัดนี้

        นะโม นะมัสสิตตะวา ขอนมัสการดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ มีองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน จงปรีดาปราโมช รับเครื่องสักการะ มีโภชนียาหารอันประณีต พร้อมทั้งดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งได้จำนงเนียนน้อมนำมาถวาย ขอจงช่วยป้องปัดอุปัทวันตราย อย่าได้มีมาแผ้วพาน ขอบเขตสถานที่แห่งนี้

        ด้วยเดชะอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีธรรมอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยอำนาจเทวาภินิหาร โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษา อำนวยอวยชัยให้…………………………ตำแหน่ง……………………….และข้าราชการใน……………………….พร้อมด้วยครอบครัว          จงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอันประเสริฐ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ ปรากฏด้วยเกียรติคุณ สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการ และได้โปรดประทานพรให้ประเทศชาติบ้านเมืองจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์เทอญ

                (ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญ……………………..ได้กล่าวคำถวายเครื่องราชสักการะฯ จบแล้ว อธิษฐานขอพรตามปรารถนาเป็นอันเสร็จพิธีฯ ขอเรียนเชิญครับ)

คำถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อุกาสะ ปิยะมะหาราชะ อิมินา สักกาเรนะ ปะระมินทะระมหาราชะวะรัสสะ จุฬาลังกะระณัสสะ  ปูเชมิ  ปิยะมะหาราชานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ โนฯ

        ข้าพระพุทธเจ้า……………………………………………………(ตำแหน่ง)……………………..พร้อมด้วยข้าราชการ ใน………………………………….ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงมหาเดชานุภาพ ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดรับเครื่องราชสักการะที่ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในครั้งนี้ ขอพระบุญญานุภาพแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ พระราชทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้า และข้าราชการใน……………………….      พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดทั้งประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป เป็นนิจนิรันดรเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คำถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ในวาระรับ – ส่งหน้าที่)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อุกาสะ ปิยะมะหาราชะ อิมินา สักกาเรนะ ปะระมินทะระ มหาราชะวะรัสสะ จุฬาลังกะระณัสสะ ปูเชมิ ปิยะมะหาราชานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ โนฯ

                ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยวันนี้ เป็นวันมหามงคลยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้า…………………..พร้อมด้วย…………………..จะได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ในตำแหน่ง………………………เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงพระคุณ         อันประเสริฐ ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดรับเครื่องราชสักการะที่ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสนี้ ขอพระบุญญานุภาพแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ พระราชทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและข้าราชการใน………………………….พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดทั้งประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป เทอญ

                              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ