คำถวายเครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำถวายเครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค อัตถิ ฉัฏฐะมะหาราชา มะหิทธิโก อัมเห อะนุรักขะตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชะตุ ฉัฏฐะมะหาราชา สัพพะโทสัง ขะมะตุ โนฯ

        ข้าพเจ้า ขอบูชาโภชนาหารอันประณีต ประกอบด้วยรสอันเลิศนี้ แด่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอท่านโปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลข้าพเจ้า และบริวารชนให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล ทั้งอุปสรรคนานาประการ โปรดประทานพร ให้ประสบสันติสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนาพร งอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดทุกเมื่อเทอญฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สัพพะสิทธี ภะวันตุ โนฯ

คำถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        อิมัสมิง ทิสาภาเค อัตถิ ฉัฏฐะมะหาราชา มะหิทธิโก อัมเห อะนุรักขะตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนัง ปะริภุญชะตุ ฉัฏฐะมะหาราชา สัพพะโทสัง ขะมะตุ โนฯ

        ข้าพระพุทธเจ้า…………………………….ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสักการะ มีโภชนาหารอันประณีต ประกอบด้วยรสอันเลิศนี้ แด่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์โปรดแผ่บุญญาภินิหาร อภิบาลข้าพเจ้า และบริวารชนให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพาล ปราศจากอุปสรรคนานาประการ โปรดประทานพร ให้ประสบสันติสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนาพร งอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดทุกเมื่อเทอญ