คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป

คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป

                มะหาโคตะมะสัมพุทโธ     กุสินารายะ นิพพุโต

        ธาตุวิตถาระกัง กัตตะวา           เตสุ เตสุ วิเสสะโต

        อุณหิโส จะตุโร ทาฒา              อักขะกา ทะเว จะ สัตตะมา

        อะสัมภินนา จะ ตา สัตตะ          เสสา ภินนา จะ ธาตุโย

        มะหันตา ปัญจะ นาฬี จะ          มัชฌิมา จะ ฉะนาฬิกา

        ขุททะกา ปัญจะ นาฬี จะ          สัมภินนา ติวิธา มะตา

        มะหันตา ภินนะมุคคา จะ          มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา

        ขุททะกา สาสะปะมัตตา           เอวัง ธาตุปะมาณิกา

        มะหันตา สุวัณณะวัณณา           เอวัง วัณณาปิ ธาตุโย

        เอโก ถูโป ราชะคะเห               เอโก เวสาลิยา อะหุ

        เอโก กะปิละวัตถุสสะมิง           เอโก จะ อัลละกัปปะเก

        เอโก จะ รามะคามัสสะมิง         เอโก จะ เวฏฐะทีปะเก

        เอโก ปาเวยยะเก มัลเล             เอโก จะ กุสินาระเก

        เอเต สารีริกา ถูปา                  ชัมพูทีเป ปะติฏฐิตา

        ปูชิตา นะระเทเวหิ                  อะหัง วันทามิ ธาตุโย