บทที่ ๓ การจัดและพันธกิจ

. กล่าวทั่วไป

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในอัตราการจัดของกรมยุทธศึกษาทหารบก นั้น  เป็นการจัดหน่วยกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

          อนุศาสนาจารย์  ในอัตราการจัดของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และหน่วยรองเป็นการจัดกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษประจำผู้บังคับบัญชา

. การจัด กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชา, แผนก และ ฝ่าย

ผังการจัด

อัตรากำลังกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลำดับตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนหมายเหตุ
 กอศจ.ยศ.ทบ.    
ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.พ.อ.(พ.)  
รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.พ.อ.  
ประจำกอง กอศจ.ยศ.ทบ.พ.ต.  
ช่างเขียนจ.ส.อ.  
ช่างโสตทัศน์จ.ส.อ.  
เสมียนจ.ส.อ.(พ.)  
เสมียนส.อ. ปิดบรรจุ
 แผนกกำลังพล    
หน.กำลังพล กอศจ.ยศ.ทบ.พ.ท.  
ประจำแผนก ยศ.ทบ.พ.ต. ปิดบรรจุ
๑๐ประจำแผนก ยศ.ทบ.ร.อ. ปิดบรรจุ
๑๑เสมียนจ.ส.อ.  
๑๒เสมียนส.อ. ปิดบรรจุ
 แผนกวิชาการและการศึกษา    
๑๓หน.วิชาการและการศึกษาพ.ท.  
๑๔อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต.  
๑๕อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต.  
๑๖อศจ.ยศ.ทบ.ร.อ.  
๑๗อศจ.ยศ.ทบ.ร.อ.  
๑๘เสมียนจ.ส.อ.  
๑๙เสมียนส.อ. ปิดบรรจุ
 แผนกอบรม    
๒๐หน.อบรม กอศจ.ยศ.ทบ.พ.อ.  
๒๑อศจ.ยศ.ทบ.พ.ท.  
๒๒อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต.  
๒๓อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต.  
๒๔อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต. ปิดบรรจุ
๒๕อศจ.ยศ.ทบ.ร.อ. ปิดบรรจุ ๒ อัตรา
๒๖เสมียนจ.ส.อ.  
๒๗เสมียนส.อ.  
๒๘เสมียนส.อ. ปิดบรรจุ
 แผนกศาสนพิธี    
๒๙หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.พ.ท.  
๓๐อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต. ปิดบรรจุ
๓๑อศจ.ยศ.ทบ.พ.ต. ปิดบรรจุ
๓๒เสมียนจ.ส.อ.  
๓๓เสมียนส.อ.  
รวม ๒๒๑๓๓๕

. การจัด อนุศาสนาจารย์ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง

ผังการจัด

อัตรากำลังอนุศาสนาจารย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง

ลำดับตำแหน่งอัตราสัญญาบัตรประทวนหมายเหตุ
 ทภ.๑    
อศจ.ทภ.๑พ.อ.  
ผช.อศจ.ทภ.๑พ.ท. ปิดบรรจุ
เสมียนจ.ส.อ.  
 ทภ.๒    
อศจ.ทภ.๒พ.อ.  
ผช.อศจ.ทภ.๒พ.ท. ปิดบรรจุ
เสมียนจ.ส.อ.  
 ทภ.๓    
อศจ.ทภ.๓พ.อ.  
ผช.อศจ.ทภ.๓พ.ท. ปิดบรรจุ
เสมียนจ.ส.อ.  
 ทภ.๔    
๑๐อศจ.ทภ.๔พ.อ.  
๑๑ผช.อศจ.ทภ.๔พ.ท. ปิดบรรจุ
๑๒เสมียนจ.ส.อ.  
 นสศ.    
๑๓อศจ.นสศ.พ.อ.  
๑๔เสมียนจ.ส.อ.  
 รร.จปร.    
๑๕อศจ.รร.จปร.พ.อ.  
๑๖อศจ.รร.จปร.พ.ท.  
๑๗อศจ.รร.จปร.พ.ท.  
    
  ๑๘พล.๑ รอ. อศจ.พล.๑ รอ.  พ.ท.  ๑  
๑๙เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๒ รอ.    
๒๐อศจ.พล.ร.๒ รอ.พ.ท.  
๒๑เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๙    
๒๒อศจ.พล.ร.๙พ.ท.  
๒๓เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๓    
๒๔อศจ.พล.ร.๓พ.ท.  
๒๕เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๖    
๒๖อศจ.พล.ร.๖พ.ท.  
๒๗เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๔    
๒๘อศจ.พล.ร.๔พ.ท.  
๒๙เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๗    
๓๐อศจ.พล.ร.๗พ.ท.  
๓๑เสมียนส.อ.  
 พล.ร.๕    
๓๒อศจ.พล.ร.๕พ.ท.  
๓๓เสมียนส.อ.  
        
  ๓๔พล.ร.๑๕ อศจ.พล.ร.๑๕  พ.ท.  ๑  
๓๕นายทหารการศาสนาฯพ.ต.  
๓๖ผช.นายทหารการศาสนาฯร.อ.  
๓๗เสมียนนายทหารการศาสนาฯจ.ส.อ.  
๓๘เสมียนพิมพ์ดีดส.อ.  
 พล.ร.๑๑    
๓๙อศจ.พล.ร.๑๑พ.ท.  
๔๐เสมียนส.อ.  
 พล.ม.๑    
๔๑อศจ.พล.ม.๑พ.ท.  
๔๒เสมียนส.อ.  
 พล.ม.๒ รอ.    
๔๓อศจ.พล.ม.๒ รอ.พ.ท.  
๔๔เสมียนส.อ.  
 พล.ม.๓    
๔๕อศจ.พล.ม.๓พ.ท.  
๔๖เสมียนส.อ.  
 พล.พัฒนา ๑    
๔๗อศจ.พล.พัฒนา ๑พ.ท.  
๔๘เสมียนจ.ส.อ.  
๔๙เสมียนพิมพ์ดีดส.อ.  
        
  ๕๐พล.พัฒนา ๒ อศจ.พล.พัฒนา ๒  พ.ท.  ๑  
๕๑เสมียนจ.ส.อ.  
๕๒เสมียนพิมพ์ดีดส.อ.  
 พล.พัฒนา     
๕๓อศจ.พล.พัฒนา ๓พ.ท.  
๕๔เสมียนจ.ส.อ.  
๕๕เสมียนพิมพ์ดีดส.อ.  
 พล.พัฒนา ๔    
๕๖อศจ.พล.พัฒนา ๔พ.ท.  
๕๗เสมียนจ.ส.อ.  
๕๘เสมียนพิมพ์ดีดส.อ.  
 พล.ช.    
๕๙อศจ.พล.ช.พ.ท.  
๖๐เสมียนส.อ.  
 พล.รพศ.๑    
๖๑อศจ.พล.รพศ.๑พ.ท.  
๖๒เสมียนส.อ.  
 พล.ปตอ.    
๖๓อศจ.พล.ปตอ.พ.ท.  
๖๔เสมียนส.อ.  
 พล.ป.    
๖๕อศจ.พล.ป.พ.ท.  
๖๖เสมียนจ.ส.อ.  
        
  ๖๗นรด. อศจ.นรด.  พ.ท.  ๑  
๖๘อศจ.ศสร.พ.ท.  
 บชร.๑    
๖๙อศจ.บชร.๑พ.ต.  
๗๐เสมียนจ.ส.อ.  
 บชร.๒    
๗๑อศจ.บชร.๒พ.ต.  
๗๒เสมียนจ.ส.อ.  
 บชร.๓    
๗๓อศจ.บชร.๓พ.ต.  
๗๔เสมียนจ.ส.อ.  
 บชร.๔    
๗๕อศจ.บชร.๔พ.ต.  
๗๖เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๑    
๗๗อศจ.มทบ.๑๑พ.ต.  
๗๘ผช.อศจ.มทบ.๑๑ร.อ.  
๗๙เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๒    
๘๐อศจ.มทบ.๑๒พ.ต.  
๘๑ผช.อศจ.มทบ.๑๒ร.อ.  
๘๒เสมียนจ.ส.อ.  
            
  ๘๓มทบ.๑๓ อศจ.มทบ.๑๓  พ.ต.  ๑  
๘๔ผช.อศจ.มทบ.๑๓ร.อ.  
๘๕เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๔    
๘๖อศจ.มทบ.๑๔พ.ต.  
๘๗ผช.อศจ.มทบ.๑๔ร.อ.  
๘๘เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๕    
๘๙อศจ.มทบ.๑๕พ.ต.  
๙๐ผช.อศจ.มทบ.๑๕ร.อ.  
๙๑เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๖    
๙๒อศจ.มทบ.๑๖พ.ต.  
๙๓ผช.อศจ.มทบ.๑๖ร.อ.  
๙๔เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๗    
๙๕อศจ.มทบ.๑๗พ.ต.  
๙๖ผช.อศจ.มทบ.๑๗ร.อ.  
๙๗เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๑๘    
๙๘อศจ.มทบ.๑๘พ.ต.  
๙๙ผช.อศจ.มทบ.๑๘ร.อ.  
๑๐๐เสมียนจ.ส.อ.  
        
  ๑๐๑มทบ.๑๙ อศจ.มทบ.๑๙  พ.ต.  ๑  
๑๐๒ผช.อศจ.มทบ.๑๙ร.อ.  
๑๐๓เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๑    
๑๐๔อศจ.มทบ.๒๑พ.ต.  
๑๐๕ผช.อศจ.มทบ.๒๑ร.อ.  
๑๐๖เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๒    
๑๐๗อศจ.มทบ.๒๒พ.ต.  
๑๐๘ผช.อศจ.มทบ.๒๒ร.อ.  
๑๐๙เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๓    
๑๑๐อศจ.มทบ.๒๓พ.ต.  
๑๑๑ผช.อศจ.มทบ.๒๓ร.อ.  
๑๑๒เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๔    
๑๑๓อศจ.มทบ.๒๔พ.ต.  
๑๑๔ผช.อศจ.มทบ.๒๔ร.อ.  
 มทบ.๒๕    
๑๑๕อศจ.มทบ.๒๕พ.ต.  
๑๑๖ผช.อศจ.มทบ.๒๕ร.อ. ปิดบรรจุ
๑๑๗เสมียนจ.ส.อ.  
          
  ๑๑๘มทบ.๒๖ อศจ.มทบ.๒๖  พ.ต.  ๑  
๑๑๙ผช.อศจ.มทบ.๒๖ร.อ.  
๑๒๐เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๗    
๑๒๑อศจ.มทบ.๒๗พ.ต.  
๑๒๒ผช.อศจ.มทบ.๒๗ร.อ.  
๑๒๓เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๘    
๑๒๔อศจ.มทบ.๒๘พ.ต.  
๑๒๕ผช.อศจ.มทบ.๒๘ร.อ.  
๑๒๖เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๙    
๑๒๗อศจ.มทบ.๒๙พ.ต.  
๑๒๘ผช.อศจ.มทบ.๒๙ร.อ.  
๑๒๙เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๒๑๐    
๑๓๐อศจ.มทบ.๒๑๐พ.ต.  
๑๓๑ผช.อศจ.มทบ.๒๑๐ร.อ.  
๑๓๒เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๑    
๑๓๓อศจ.มทบ.๓๑พ.ต.  
๑๓๔ผช.อศจ.มทบ.๓๑ร.อ.  
๑๓๕เสมียนจ.ส.อ.  
        
  ๑๓๖มทบ.๓๒ อศจ.มทบ.๓๒  พ.ต.  ๑  
๑๓๗ผช.อศจ.มทบ.๓๒ร.อ.  
๑๓๘เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๓    
๑๓๙อศจ.มทบ.๓๓พ.ต.  
๑๔๐ผช.อศจ.มทบ.๓๓ร.อ.  
๑๔๑เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๔    
๑๔๒อศจ.มทบ.๓๔พ.ต.  
๑๔๓ผช.อศจ.มทบ.๓๔ร.อ.  
๑๔๔เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๕    
๑๔๕อศจ.มทบ.๓๕พ.ต.  
๑๔๖ผช.อศจ.มทบ.๓๕ร.อ.  
๑๔๗เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๖    
๑๔๘อศจ.มทบ.๓๖พ.ต.  
๑๔๙ผช.อศจ.มทบ.๓๖ร.อ.  
๑๕๐เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๗    
๑๕๑อศจ.มทบ.๓๗พ.ต.  
๑๕๒ผช.อศจ.มทบ.๓๗ร.อ.  
๑๕๓เสมียนจ.ส.อ.  
        
  ๑๕๔มทบ.๓๘ อศจ.มทบ.๓๘  พ.ต.  ๑  
๑๕๕ผช.อศจ.มทบ.๓๘ร.อ.  
๑๕๖เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๙    
๑๕๗อศจ.มทบ.๓๙พ.ต.  
๑๕๘ผช.อศจ.มทบ.๓๙ร.อ.  
๑๕๙เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๓๑๐    
๑๖๐อศจ.มทบ.๓๑๐พ.ต.  
๑๖๑ผช.อศจ.มทบ.๓๑๐ร.อ.  
๑๖๒เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๔๑    
๑๖๓อศจ.มทบ.๔๑พ.ต.  
๑๖๔ผช.อศจ.มทบ.๔๑ร.อ.  
๑๖๕เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๔๒    
๑๖๖อศจ.มทบ.๔๒พ.ต.  
๑๖๗ผช.อศจ.มทบ.๔๒ร.อ.  
๑๖๘เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๔๓    
๑๖๙อศจ.มทบ.๔๓พ.ต.  
๑๗๐ผช.อศจ.มทบ.๔๓ร.อ.  
๑๗๑เสมียนจ.ส.อ.  
        
  ๑๗๒มทบ.๔๔ อศจ.มทบ.๔๔  พ.ต.  ๑  
๑๗๓ผช.อศจ.มทบ.๔๔ร.อ.  
๑๗๔เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๔๕    
๑๗๕อศจ.มทบ.๔๕พ.ต.  
๑๗๖ผช.อศจ.มทบ.๔๕ร.อ.  
๑๗๗เสมียนจ.ส.อ.  
 มทบ.๔๖    
๑๗๘อศจ.มทบ.๔๖พ.ต.  
๑๗๙ผช.อศจ.มทบ.๔๖ร.อ.  
๑๘๐เสมียนจ.ส.อ.  
 กช.    
๑๘๑อศจ.กช.พ.ต.  
๑๘๒ผช.อศจ.กช.ร.อ.  
 พธ.ทบ.    
๑๘๓อศจ.พธ.ทบ.พ.ต.  
 กส.ทบ.    
๑๘๔อศจ.กส.ทบ.พ.ต.  
 สส.    
๑๘๕อศจ.สส.พ.ต.  
 ศสพ.    
๑๘๖อศจ.ศสพ.พ.ต.  
 ศบบ.    
๑๘๗อศจ.ศบบ.พ.ต.  
 ศร.    
๑๘๘อศจ.ศร.พ.ต.  
๑๘๙ผช.อศจ.ศร.ร.อ.  
 ศม.    
๑๙๐อศจ.ศม.พ.ต.  
๑๙๑ผช.อศจ.ศม.ร.อ. ปิดบรรจุ
 ศป.    
๑๙๒อศจ.ศป.พ.ต.  
๑๙๓ผช.อศจ.ศป.ร.อ. ปิดบรรจุ
 รร.นส.ทบ.    
๑๙๔อศจ.รร.นส.ทบ.พ.ต.  
 ทม.ร.๑ รอ.   ปิดบรรจุ
๑๙๕อศจ.ร.๑ รอ.ร.อ.  
๑๙๖ผช.อศจ.ร.๑ รอ.จ.ส.อ.  
 ทม.ร.๑๑ รอ.    
๑๙๗อศจ.ร.๑๑ รอ.ร.อ. ปิดบรรจุ
๑๙๘ผช.อศจ.ร.๑๑ รอ.จ.ส.อ.  
 ร.๓๑ รอ.    
๑๙๙อศจ.ร.๓๑ รอ.ร.อ.  
๒๐๐ผช.อศจ.ร.๓๑ รอ.จ.ส.อ.  
 ร.๒ รอ.    
๒๐๑อศจ.ร.๒ รอ.ร.อ.  
๒๐๔ผช.อศจ.ร.๒ รอ.จ.ส.อ.  
 ร.๑๒ ร.อ.    
๒๐๒อศจ.ร.๑๒ รอ.ร.อ.  
๒๐๓ผช.อศจ.ร.๑๒ รอ.จ.ส.อ.  
 ร.๒๑ รอ.    
๒๐๔อศจ.ร.๒๑ รอ.ร.อ.  
๒๐๕ผช.อศจ.ร.๒๑ รอ.จ.ส.อ.  
 ร.๙    
๒๐๖อศจ.ร.๙ร.อ.  
๒๐๗ผช.อศจ.ร.๙จ.ส.อ.  
 ร.๑๙    
๒๐๘อศจ.ร.๑๙ร.อ.  
๒๐๙ผช.อศจ.ร.๑๙จ.ส.อ.  
 ร.๒๙    
๒๑๐อศจ.ร.๒๙ร.อ.  
๒๑๑ผช.อศจ.ร.๒๙จ.ส.อ.  
 ร.๓    
๒๑๒อศจ.ร.๓ร.อ.  
๒๑๓ผช.อศจ.ร.๓จ.ส.อ.  
 ร.๘    
๒๑๔อศจ.ร.๘ร.อ.  
๒๑๕ผช.อศจ.ร.๘จ.ส.อ.  
 ร.๑๓    
๒๑๖อศจ.ร.๑๓ร.อ.  
๒๑๗ผช.อศจ.ร.๑๓จ.ส.อ.  
 ร.๖    
๒๑๘อศจ.ร.๖ร.อ.  
๒๑๙ผช.อศจ.ร.๖จ.ส.อ.  
 ร.๑๖    
๒๒๐อศจ.ร.๑๖ร.อ.  
๒๒๑ผช.อศจ.ร.๑๖จ.ส.อ.  
 ร.๒๓    
๒๒๒อศจ.ร.๒๓ร.อ.  
๒๒๓ผช.อศจ.ร.๒๓จ.ส.อ.  
 ร.๔    
๒๒๔อศจ.ร.๔ร.อ.  
๒๒๕ผช.อศจ.ร.๔จ.ส.อ.  
 ร.๗    
๒๒๖อศจ.ร.๗ร.อ.  
๒๒๗ผช.อศจ.ร.๗จ.ส.อ.  
 ร.๑๗    
๒๒๘อศจ.ร.๑๗ร.อ.  
๒๒๙ผช.อศจ.ร.๑๗จ.ส.อ.  
 ร.๑๔    
๒๓๐อศจ.ร.๑๔ร.อ.  
๒๓๑ผช.อศจ.ร.๑๔จ.ส.อ.  
 ร.๕    
๒๓๒อศจ.ร.๕ร.อ.  
๒๓๓ผช.อศจ.ร.๕จ.ส.อ.  
  ๒๓๔ร.๑๕ อศจ.ร.๑๕  ร.อ.  ๑  
๒๓๕ผช.อศจ.ร.๑๕จ.ส.อ.  
 ร.๒๕    
๒๓๖อศจ.ร.๒๕ร.อ.  
๒๓๗ผช.อศจ.ร.๒๕จ.ส.อ.  
 ร.๑๕๑    
๒๓๘อศจ.ร.๑๕๑ร.อ.  
๒๓๙ผช.อศจ.ร.๑๕๑จ.ส.อ.  
 ร.๑๕๒    
๒๔๐อศจ.ร.๑๕๒ร.อ.  
๒๔๑ผช.อศจ.ร.๑๕๒จ.ส.อ.  
 ร.๑๕๓    
๒๔๒อศจ.ร.๑๕๓ร.อ.  
๒๔๓ผช.อศจ.ร.๑๕๓จ.ส.อ.  
 ม.๑ รอ.    
๒๔๔อศจ.ม.๑ รอ.ร.อ.  
๒๔๕ผช.อศจ.ม.๑ รอ.จ.ส.อ.  
 ม.๒    
๒๔๖อศจ.ม.๒ร.อ.  
๒๔๗ผช.อศจ.ม.๒จ.ส.อ.  
 ม.๓    
๒๔๘อศจ.ม.๓ร.อ.  
๒๔๙ผช.อศจ.ม.๓จ.ส.อ.  
  ๒๕๐ม.๔ รอ. อศจ.ม.๔ รอ.  ร.อ.  ๑  
๒๕๑ผช.อศจ.ม.๔ รอ.จ.ส.อ.  
 ม.๕ รอ.    
๒๕๒อศจ.ม.๕ รอ.ร.อ.  
๒๕๓ผช.อศจ.ม.๕ รอ.จ.ส.อ.  
 ม.๖    
๒๕๔อศจ.ม.๖ร.อ.  
๒๕๕ผช.อศจ.ม.๖จ.ส.อ.  
 ปตอ.๑    
๒๕๖อศจ.ปตอ.๑ร.อ.  
๒๕๗ผช.อศจ.ปตอ.๑จ.ส.อ.  
 ส.๑    
๒๕๘อศจ.ส.๑ร.อ.  
 กรม ทพ.๑๑    
๒๕๙อศจ.กรม ทพ.๑๑ร.อ.  
๒๖๐ผช.อศจ.กรม ทพ.๑๑จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๑๒    
๒๖๑อศจ.กรม ทพ.๑๒ร.อ.  
๒๖๒ผช.อศจ.กรม ทพ.๑๒จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๑๓    
๒๖๓อศจ.กรม ทพ.๑๓ร.อ.  
๒๖๔ผช.อศจ.กรม ทพ.๑๓จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๑๔    
๒๖๕อศจ.กรม ทพ.๑๔ร.อ.  
๒๖๗ผช.อศจ.กรม ทพ.๑๔จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๒๑    
๒๖๘อศจ.กรม ทพ.๒๑ร.อ.  
๒๖๙ผช.อศจ.กรม ทพ.๒๑จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๒๒    
๒๗๐อศจ.จทบ.ช.ร.ร.อ.  
๒๗๑ผช.อศจ.กรม ทพ.๒๒จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๒๓    
๒๗๒อศจ.กรม ทพ.๒๓ร.อ.  
๒๗๓ผช.อศจ.กรม ทพ.๒๓จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๒๖    
๒๗๔อศจ.กรม ทพ.๒๖ร.อ.  
๒๗๕ผช.อศจ.กรม ทพ.๒๖จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๑    
๒๗๖อศจ.กรม ทพ.๓๑ร.อ.  
๒๗๗ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๑จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๒    
๒๗๘อศจ.กรม ทพ.๓๒ร.อ.  
๒๗๙ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๒จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๓    
๒๘๐อศจ.กรม ทพ.๓๓ร.อ.  
๒๘๑ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๓จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๔    
๒๘๒อศจ.กรม ทพ.๓๔ร.อ.  
๒๘๓ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๔จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๕    
๒๘๔อศจ.กรม ทพ.๓๕ร.อ.  
๒๘๕ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๕จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๓๖    
๒๘๖อศจ.กรม ทพ.๓๖ร.อ.  
๒๘๗ผช.อศจ.กรม ทพ.๓๖จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๑    
๒๘๘อศจ.กรม ทพ.๔๑ร.อ.  
๒๘๙ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๑จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๒    
๒๙๐อศจ.กรม ทพ.๔๒ร.อ.  
๒๙๑ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๒จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๓    
๒๙๒อศจ.กรม ทพ.๔๓ร.อ.  
๒๙๓ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๓จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๔    
๒๙๔อศจ.กรม ทพ.๔๔ร.อ.  
๒๙๕ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๔จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๕    
๒๙๖อศจ.กรม ทพ.๔๕ร.อ.  
๒๙๗ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๕จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๖    
๒๙๘อศจ.กรม ทพ.๔๖ร.อ.  
๒๙๙ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๖จ.ส.อ.  
  ๓๐๐กรม ทพ.๔๗ อศจ.กรม ทพ.๔๗  ร.อ.  ๑  
๓๐๑ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๗จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๘    
๓๐๒อศจ.กรม ทพ.๔๘ร.อ.  
๓๐๓ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๘จ.ส.อ.  
 กรม ทพ.๔๙    
๓๐๔อศจ.กรม ทพ.๔๙ร.อ.  
๓๐๕ผช.อศจ.กรม ทพ.๔๙จ.ส.อ.  
รวม๑๘๑๑๒๔๓๐๕

. ภารกิจตามหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์

          ๔.๑ หน้าที่ทั่วไป

                ปฏิบัติการหรืออำนวยการเกี่ยวกับการศาสนา  และให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับศาสนาและขวัญ

          ๔.๒ หน้าที่เฉพาะ

                – ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริการทางศาสนา และวางโครงการให้ทหารมีโอกาสได้ปฏิบัติศาสนกิจ          

                – เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยและนักโทษทหาร

                – ช่วยเหลือและประสานงานในการดำเนินการให้ทหารมีขวัญดี

                – มีส่วนในการอบรมผู้คัดเลือกเข้ามาเป็นทหาร  และทำการบรรยายอบรมทหารเกี่ยวกับศาสนา

                – ติดต่อประสานงานกับองค์การสงเคราะห์ต่างๆ เช่นสภากาชาด หรือวัดในท้องถิ่น

                – รับและแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับศาสนา และรายงานการปฏิบัติของตน

          ๔.๓ ภารกิจและหน้าที่กองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๓.๑ ให้คำปรึกษาแก่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและส่วนอำนวยการอื่นๆ  ใน  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม ขวัญทหาร และกิจการอนุศาสนาจารย์

                ๔.๓.๒ ร่วมมือในการวางแผนอบรมคุณลักษณะทหาร

                ๔.๓.๓ ดำเนินการเรื่องการกำลังพลและการฝึกฝนอนุศาสนาจารย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและสมรรถภาพเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

                ๔.๓.๔ เสนอความเห็นในการดำเนินกิจการอนุศาสนาจารย์ต่อเจ้ากรมยุทธศึกษา-ทหารบก

                ๔.๓.๕ วางแผนและกำหนดระเบียบปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ทั้งในยามปกติ  และ ยามสงคราม

                ๔.๓.๖ ดำเนินการตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ในด้านการพัฒนาคุณธรรม

                ๔.๓.๗ ติดต่อ/ร่วมมือกับส่วนราชการและผู้บังคับหน่วยในกองทัพบก ในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการในหน้าที่อนุศาสนาจารย์

                ๔.๓.๘ ควบคุมกิจการอนุศาสนาจารย์  และการปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วยในทางวิทยาการ

                ๔.๓.๙ ควบคุมดูแลความประพฤติอนุศาสนาจารย์

                ๔.๓.๑๐ อำนวยการอบรม และการสอนศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ทหาร และบุคคลในสังกัดกองทัพบก ให้มีความประพฤติและอัธยาศัยดีงาม มีขวัญและกำลังใจเข้มแข็ง มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                ๔.๓.๑๑ ดำเนินการในเรื่องการบำรุงรักษาขวัญและกำลังใจของทหาร

                ๔.๓.๑๒ ปฏิบัติพิธีทางศาสนาและการกุศลของกองทัพบก

                      ๔.๓.๑๓  ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์   กรมยุทธศึกษาทหารบก

          ๔.๔ ภารกิจและหน้าที่ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๔.๑  ปกครองบังคับบัญชาอนุศาสนาจารย์และข้าราชการ  ลูกจ้างในกองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๔.๒ เป็นหัวหน้าสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์โดยตำแหน่ง

                ๔.๔.๓ เสนอความเห็นในการดำเนินกิจการอนุศาสนาจารย์แก่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

                ๔.๔.๔ วางแผน กำหนดนโยบายของอนุศาสนาจารย์ ทั้งยามปกติและยามสงคราม

                ๔.๔.๕ ควบคุม ดูแล ติดต่อ ประสานงาน ตลอดจนอำนวยการเกี่ยวกับกิจการอนุศาสนาจารย์ทั้งปวง

          ๔.๕ ภารกิจและหน้าที่รองผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๕.๑ ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อำนวยการในภารกิจหน้าที่ของผู้อำนวยการ

                ๔.๕.๒ ช่วยกำกับดูแลนโยบายและงานที่ผู้อำนวยการกำหนดและสั่งการแล้ว

                ๔.๕.๓ ช่วยเร่งรัดติดตามงานที่ผู้อำนวยการได้สั่งการแล้ว เพื่อให้รวดเร็วและทันเวลา

                ๔.๕.๔ ดูแลกวดขันความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของงานและสถานที่ภายใน กองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๕.๕ ทำการแทนผู้อำนวยการเมื่อผู้อำนวยการไม่อยู่

          ๔.๖ ภารกิจและหน้าที่แผนกกำลังพล

                      ๔.๖.๑ ดำเนินการเลื่อน  ลด  ปลด  ย้าย  การสอบบรรจุ การดำเนินการ บรรจุอนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๒ ตรวจสอบ ควบคุมจรรยาบรรณของอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๓ วางแผนและจัดทำแผนการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ประจำปี

                ๔.๖.๔ ดำเนินการด้านขวัญและกำลังใจของอนุศาสนาจารย์     และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๕ ควบคุมกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนสวัสดิการอนุศาสนาจารย์ และทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์และสวัสดิการอนุศาสนาจารย์ ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๖ จัดทำทำเนียบอนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๗ ดำเนินการเรื่องการฝึกอบรมอนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ที่บรรจุใหม่

                ๔.๖.๘ ดำเนินการเรื่องระเบียบแบบธรรมเนียมอนุศาสนาจารย์

                ๔.๖.๙ ดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการอนุศาสนาจารย์การประชุมสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ประจำเดือน

                ๔.๖.๑๐ อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร  ตามแผนการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำปี ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๖.๑๑ สอนวิชาการศาสนาและศีลธรรมในหลักสูตรของโรงเรียนเหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๖.๑๒ รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ-ศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๖.๑๓ ปฏิบัติพิธีทางศาสนาให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๖.๑๔ ประสานงานและให้การสนับสนุนแก่แผนกอื่น ในกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๗ ภารกิจและหน้าที่แผนกวิชาการและการศึกษา

                ๔.๗.๑ ค้นคว้าวิทยาการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่งานอนุศาสนาจารย์

                ๔.๗.๒ รวบรวมและเรียบเรียงตำรา รวมทั้งการสร้างอุปกรณ์การสอนอบรมในหน้าที่อนุศาสนาจารย์

                ๔.๗.๓ จัดทำหลักสูตรและตำราทางวิชาการศาสนาและศีลธรรมสำหรับสอนในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการทุกระดับ  รวมทั้งหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์บรรจุใหม่, หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น, หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก, หลักสูตรการปฏิบัติธรรมในพรรษา, หลักสูตรการอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทย และหลักสูตรอื่นๆ ที่กองอนุศาสนาจารย์เกี่ยวข้อง

                ๔.๗.๔ ดำเนินการเรื่องการเปิดการศึกษาหลักสูตร ตามข้อ ๔.๗.๓ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองอนุศาสนาจารย์ และกำกับดูแลให้เกิดความเรียบร้อย ทันเวลา ตามห้วงของหลักสูตร และเงื่อนไขทางด้านงบประมาณ  และดำเนินการปรับปรุงสมรรถภาพของอนุศาสนาจารย์

                ๔.๗.๕ ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ-ศึกษาทหารบก

                ๔.๗.๖ ดำเนินการด้านงบประมาณทั้งสิ้นของกองอนุศาสนาจารย์เป็นส่วนรวม

                ๔.๗.๗ ตรวจการปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วยในทางวิชาการ ทดสอบผลงานและจัดทำสถิติ

                ๔.๗.๘ รับผิดชอบการจัดทำวารสารพุทธศาสตร์

                ๔.๗.๙ รับผิดชอบห้องสมุดกองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๗.๑๐ รับผิดชอบจัดทำปฏิทินงานและจดหมายเหตุ

                ๔.๗.๑๑ อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร  ตามแผนการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำปีของกรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๗.๑๒ สอนวิชาการศาสนาและศีลธรรมในหลักสูตรของโรงเรียนเหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก  ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๗.๑๓ ปฏิบัติพิธีทางศาสนาให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๗.๑๔ ประสานงานและให้การสนับสนุนแก่แผนกอื่น ในกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๘ ภารกิจและหน้าที่แผนกอบรม

                ๔.๘.๑ วางแผน จัดทำโครงการ ประสานงาน กำกับดูแลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร และการรายงานผล

                ๔.๘.๒ วางแผนและดำเนินการตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ด้านการพัฒนาคุณธรรม  และการรายงานผล

                ๔.๘.๓ ดำเนินการเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร  ด้านการพัฒนาคุณธรรม

                ๔.๘.๔ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร และการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการพัฒนาคุณธรรม

                ๔.๘.๕ ดำเนินการและกำกับดูแล การปฏิบัติธรรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก

                ๔.๘.๖ ดำเนินการและกำกับดูแล การปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษา

                ๔.๘.๗ ดำเนินการและกำกับดูแล การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                ๔.๘.๘ ดำเนินการและกำกับดูแล การจัดอนุศาสนาจารย์สอนวิชาการศาสนาและศีลธรรม ในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการตามที่ได้รับการร้องขอ

                ๔.๘.๙ ดำเนินการและกำกับดูแลการจัดอนุศาสนาจารย์สอน บรรยาย อบรมในองค์การทางศาสนา หน่วยราชการและหน่วยงานเอกชนตามที่ได้รับการร้องขอ

                ๔.๘.๑๐ ดำเนินการเรื่องการเยี่ยมบำรุงขวัญทหารและครอบครัว

                ๔.๘.๑๑ ดำเนินการเรื่องการอบรมทางศีลธรรม และการอบรมกรณีอื่นๆ เป็นพิเศษตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

                ๔.๘.๑๒ รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ-ศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๘.๑๓ ปฏิบัติพิธีทางศาสนาให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก       และหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๘.๑๔ ประสานและให้การสนับสนุนแก่แผนกอื่น ในกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๙ ภารกิจและหน้าที่แผนกศาสนพิธี

                ๔.๙.๑ ดำเนินงานทางด้านพิธีและการบริการทางศาสนพิธี

                ๔.๙.๒ รับผิดชอบศาสนสถานและอุปกรณ์ประกอบพิธี

                ๔.๙.๓ ให้คำแนะนำและกวดขันการปฏิบัติพิธีของอนุศาสนาจารย์  และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ที่บรรจุใหม่

                ๔.๙.๔ ดำเนินการประสานและนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีการที่เกี่ยวข้อง

                ๔.๙.๕ รับผิดชอบจัดอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติพิธี

                ๔.๙.๖ ดำเนินการด้านพิธีและการกุศลของกองทัพบกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                ๔.๙.๗ ดำเนินการเรื่องการกุศลและพิธีของกองอนุศาสนาจารย์      และของกรมยุทธศึกษาทหารบก

                ๔.๙.๘ ปฏิบัติพิธีทางศาสนาให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

                ๔.๙.๙ อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ตามแผนการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำปีของกรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๙.๑๐ สอนวิชาการศาสนาและศีลธรรมในหลักสูตรของโรงเรียนเหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก  ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๙.๑๑ รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ  กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๙.๑๒ ประสานงานและให้การสนับสนุนแก่แผนกอื่น  ในกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๑๐ ภารกิจและหน้าที่ฝ่ายธุรการ

                ๔.๑๐.๑ รับผิดชอบงานธุรการทั้งปวงของกองอนุศาสนาจารย์ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น

                ๔.๑๐.๒ ดูแลรับผิดชอบการจัดสำนักงานกองอนุศาสนาจารย์

                ๔.๑๐.๓ รับผิดชอบการรับ – ส่งหนังสือ หรือเอกสารทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และกำกับดูแลให้ดำเนินการทันตามกำหนดเวลา

                ๔.๑๐.๔ จัดทำทะเบียน บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ของกองอนุศาสนาจารย์เป็นส่วนรวม ตลอดทั้งการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

                ๔.๑๐.๕ วางแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองอนุศาสนาจารย์ในด้านระเบียบงานสารบรรณ

                ๔.๑๐.๖ ประสานงานและให้การสนับสนุนแก่แผนกอื่น ในกองอนุศาสนาจารย์

          ๔.๑๑ ภารกิจและหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย

                ๔.๑๑.๑ อนุศาสนาจารย์หน่วยระดับกองทัพภาค

                    ๔.๑๑.๑.๑ เสนอความคิดเห็นต่อแม่ทัพภาคและฝ่ายอำนวยการในกิจการที่เกี่ยวกับขวัญ กำลังใจและจริยธรรมของทหาร

                    ๔.๑๑.๑.๒ ช่วยเหลือแม่ทัพภาค และฝ่ายอำนวยการ ในการนำเอาหน้าที่พลเมืองดีและธรรมจรรยามาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตในกรมกองทหาร

                    ๔.๑๑.๑.๓ กำกับดูแลและประสานในเรื่องเจ้าหน้าที่ และการฝึกของอนุศาสนาจารย์ที่มาประจำในกองทัพภาค รวมทั้งแนะนำระเบียบวิธีการอบรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

                    ๔.๑๑.๑.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยเหนือและหน่วยรอง ตลอดทั้งองค์การศาสนาทั่วไปเพื่อส่งเสริมศาสนาและศีลธรรมในกองทัพ และประสานพิธีการทางศาสนาในกองทัพภาค

                    ๔.๑๑.๑.๕ ตรวจ สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาค

                    ๔.๑๑.๑.๖ สอดส่อง ดูแลอนุศาสนาจารย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคในด้านจรรยาบรรณ

                ๔.๑๑.๒ อนุศาสนาจารย์หน่วยระดับกองพล

                    ๔.๑๑.๒.๑ ให้คำแนะนำแก่ผู้บัญชาการกองพล และฝ่ายอำนวยการในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม ขวัญ

                    ๔.๑๑.๒.๒ ช่วยเหลือผู้บัญชาการกองพลและฝ่ายอำนวยการในการปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ทหาร

                    ๔.๑๑.๒.๓ กำกับดูแลและประสานในเรื่องการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับอนุศาสนาจารย์ที่มาปฏิบัติงานในกองพล

                    ๔.๑๑.๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยหรือองค์การทางศาสนาอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามแก่ทหาร และอำนวยการศาสนพิธีในกองพล

                    ๔.๑๑.๒.๕ ติดต่อประสานงานกับกองบัญชาการหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และกับอนุศาสนาจารย์ภายในหน่วย ตลอดจนต่างเหล่าทัพ

                    ๔.๑๑.๒.๖ อำนวยการในด้านขวัญกำลังใจ และศาสนพิธีแก่นักโทษเชลยศึก พลเรือนที่ถูกกักกัน และบุคคลพลัดถิ่น

                    ๔.๑๑.๒.๗ ตรวจ สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในหน่วยขึ้นตรงกองพล  

                    ๔.๑๑.๒.๘ สอดส่องดูแลอนุศาสนาจารย์หน่วยขึ้นตรงกองพลในด้านจรรยาบรรณ

                ๔.๑๑.๓ อนุศาสนาจารย์หน่วยระดับมณฑลทหารบก

                     ๔.๑๑.๓.๑ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา  และฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับกิจการอนุศาสนาจารย์

                     ๔.๑๑.๓.๒ อำนวยการ กำกับการและปฏิบัติในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งปวงตลอดจนการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร

                    ๔.๑๑.๓.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ทหารมีขวัญดีอยู่เสมอ

                    ๔.๑๑.๓.๔ ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่สายวิทยาการอนุศาสนาจารย์กำหนด

                    ๔.๑๑.๓.๕ ปฏิบัติงานทางด้านสังคมจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยและผู้บังคับบัญชา

                    ๔.๑๑.๓.๖ ปฏิบัติงานทางธุรการที่เกี่ยวข้อง

                ๔.๑๑.๔ อนุศาสนาจารย์หน่วยระดับกรม

                    ๔.๑๑.๔.๑ ควบคุมตรวจตราในเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ทหาร

                    ๔.๑๑.๔.๒ อำนวยการทางศาสนพิธีของหน่วย

                    ๔.๑๑.๔.๓ อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ทหาร

                    ๔.๑๑.๔.๔ ให้คำแนะนำทางพิธีและศาสนาแก่ญาติของทหารที่ถึงแก่กรรม รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจแก่ญาติทหาร

                    ๔.๑๑.๔.๕ ประสานงานทางศาสนาวัฒนธรรมของหน่วย กับองค์การทางศาสนาทั่วไป

                    ๔.๑๑.๔.๖ ตรวจตรา ประสานงาน ในเรื่องการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ทหาร

                    ๔.๑๑.๔.๗ ปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

          หน้าที่และภารกิจของอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วยระดับต่างๆ ตามข้อ ๔.๑๑ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและส่วนย่อย แต่หน้าที่ตาม ชกท.๕๓๑๐ ทั้งหน้าที่ทั่วไปและหน้าที่เฉพาะ ย่อมไม่แตกต่างกัน

          ๔.๑๒ ภารกิจและหน้าที่อนุศาสนาจารย์ในสนาม

                      ๔.๑๒.๑ เสนอแนะแก่หน่วย ให้จัดชุดสิ่งอุปกรณ์บำรุงขวัญและสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ การบรรยายอบรมจิตใจทหาร และเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายไปกับหน่วยตามกรณี

                      ๔.๑๒.๒ ทำบัญชีทหารแยกตามศาสนา เพื่อสะดวกในการให้คำแนะนำ การนำประกอบศาสนกิจ และการทำพิธีกรรมทางศาสนา

                      ๔.๑๒.๓ จัดทำบัญชีทหาร ระบุยศ ชื่อ นามสกุล  ภูมิลำเนา ของทหารที่ถือศาสนาส่วนน้อยและแยกตามนิกาย ทั้งนี้  เพื่อให้บริการทางศาสนาได้สะดวกในชีวิตประจำวัน และแม้ในยามที่มีการสูญเสียกำลังพล

                      ๔.๑๒.๔ จัดทำบัญชี วัด สุเหร่า โรงสวด สุสาน โบสถ์ ศาสนสถาน และบุคลากรสำคัญของแต่ละศาสนาในพื้นที่ใกล้บริเวณที่ตั้งหน่วย เพื่อประสานในการกระทำพิธีกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี เมื่อจำเป็น

                      ๔.๑๒.๕ ประสานการปฏิบัติร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายกำลังพล ทางด้านงานปกติ  การบำรุงขวัญ และพิธีกรรม และใกล้ชิดกับฝ่ายกิจการพลเรือน(ถ้ามี) ทางด้านสังคมจิตวิทยา

                      ๔.๑๒.๖ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการอบรมศีลธรรม การอบรมจิตใจทหาร  ขวัญกำลังใจ วัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนให้ทหารได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจและได้รับการบำรุงรักษาขวัญตามสมควร

                      ๔.๑๒.๗ เอาใจใส่ดูแลศาสนสถานภายในหน่วยให้มีความน่าศรัทธาเลื่อมใส

                      ๔.๑๒.๘ หาโอกาสพบปะเยี่ยมทหารที่ออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปลุกปลอบบำรุงขวัญและเสริมสร้างกำลังใจทหารป่วยเจ็บ  หรือทหารที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจเนื่องจากการคร่ำเคร่งในการปฏิบัติหน้าที่  ให้กลับมีจิตใจรุกรบ อาจหาญ มีพลังใจพร้อม

                      ๔.๑๒.๙ เข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยกับฝ่ายพลเรือนหรือหน่วยในพื้นที่ เช่น กรณีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น

                      ๔.๑๒.๑๐ ดำเนินการร่วมกับนายทหารฝ่ายการศพ ในกรณีทหารเสียชีวิต

                      ๔.๑๒.๑๑ แสวงหาความร่วมมือจากบุคคลและองค์กรในท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำรุงขวัญทหาร

                      ๔.๑๒.๑๒ ศึกษาคำสอน พิธีกรรม ของศาสนาต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อสะดวกในการให้คำแนะนำการนำปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี

                      ๔.๑๒.๑๓ สังเกต จดบันทึก ทำบัญชีทหารที่มีพฤติกรรมล่อแหลมในด้านวินัย ความเชื่อฟัง การหมกมุ่นในสิ่งอบายมุข การมีลักษณะเฉื่อยชา และเข้าใกล้ชิดกับผู้มีปัญหาดังกล่าว

                      ๔.๑๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เกียจคร้าน ท้อแท้ ท้อถอย และฝึกพลังจิตของตนเสมอ

                      ๔.๑๒.๑๕ หาโอกาสพบปะสนทนากับผู้บังคับหน่วยและผู้บังคับบัญชาเสมอ เพื่อรับทราบ ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจหน้าที่อนุศาสนาจารย์

                      ๔.๑๒.๑๖ ต้องตระหนักว่า ในสนามกระทำการอบรมเป็นกลุ่มก้อนได้น้อย แต่กระทำการพบปะเยี่ยมเยียนได้มาก

                      ๔.๑๒.๑๗ ประสานให้เกิดความเข้าใจ ขวัญ จริยธรรม ของกำลังพลในสนาม และครอบครัวของกำลังพลนั้นๆ

                      ๔.๑๒.๑๘ กรณีประกอบพิธีศพผู้เสียชีวิตในสนาม  ณ วัดหรือศาสนสถานของศาสนาอื่นในพื้นที่การดำเนินการพิธีศพ  ในการกล่าวสดุดีวีรกรรมขอให้เพิ่มการกล่าวธรรมสังเวชที่เขียนโดยอนุศาสนาจารย์เข้าไปด้วย

                      ๔.๑๒.๑๙ พิธีสำคัญในทางพระพุทธศาสนา  ที่ปฏิบัติในหน่วยในที่ตั้งปกติ  เช่น พิธีวิสาขบูชา เป็นต้น แม้ในสนามอนุศาสนาจารย์สามารถเสนอแนะ  และปรึกษาผู้บังคับบัญชาให้จัดขึ้นได้ทั้งในวัดใกล้หน่วย และภายในหน่วย  ทั้งนี้  ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์

. การสอบบรรจุอนุศาสนาจารย์

          ๕.๑ การสอบบรรจุอนุศาสนาจารย์ 

                กองทัพบกได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นส่วนรวม ปีละ ๑ ครั้ง  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา  โดยมอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นหน่วยดำเนินการ ทั้งนี้รวมถึงการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานอนุศาสนาจารย์  ตามจำนวนโควตาที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกเป็นปีๆ ไป

          ๕.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

                 ๕.๒.๑ เป็นผู้เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

                 ๕.๒.๒ วิทยฐานะ

                    ๕.๒.๒.๑ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

                    ๕.๒.๒.๒ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป

                    ๕.๒.๒.๓ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป

                 ๕.๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

                 ๕.๒๔ มีอายุตั้งแต่ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

                 ๕.๒.๕ ไม่เคยมีประวัติเสียหายทั้งในระหว่างเป็นพระภิกษุ และลาสิกขามาแล้ว

                 ๕.๒.๖ มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร

                 ๕.๒.๗ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น อศจ. และไม่ขัดต่อข้อบังคับทหาร ว่าด้วยข้าราชการทหารกลาโหมพลเรือน ที่ ๓  ลง  ๑๗  มิ.ย. ๘๒

                 ๕.๒.๘ ต้องเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

                 ๕.๒.๙ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ถ้าผลการตรวจเลือกระบุว่าไม่ได้ขนาด จะรับเฉพาะผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป และมีขนาดรอบอกขณะหายใจออก ๗๖ เซนติเมตร ขณะหายใจเข้า ๗๙ เซนติเมตร  แต่ถ้าผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๒ ไม่รับสมัคร

                 ๕.๒.๑๐ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่มีประวัติบกพร่องทางศีลธรรม  มีความประพฤติไม่เป็นที่รังเกียจของสาธุชน

               ๕.๒.๑๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

                     ๕.๒.๑๑.๑ เป็นทหารกองเกิน  อายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๒๙ ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ

                     ๕.๒.๑๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ถึง ๓๕ ปี

                     ๕.๒.๑๑.๓ มีอวัยวะ  รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร  โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ  สด.๔๓  หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

               ๕.๒.๑๒ คุณสมบัติทั่วไป  (คุณสมบัติเพิ่มเติม)

                     ๕.๒.๑๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร    พ.ศ.๒๕๐๗  และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ

                     ๕.๒.๑๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

                     ๕.๒.๑๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

                      ๕.๒.๑๒.๔ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร

                      ๕.๒.๑๒.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

                      ๕.๒.๑๒.๖ ไม่อยู่ในสมณเพศ

                      ๕.๒.๑๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

                      ๕.๒.๑๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

                      ๕.๒.๑๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ

                      ๕.๒.๑๒.๑๐ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน

                      ๕.๒.๑๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

          ๕.๓ การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)  วิชาที่สอบ

                ๕.๓.๑ วิชาพื้นฐาน  ประกอบด้วย  ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป

                ๕.๓.๒ วิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา

          ๕.๔ การสอบรอบที่สอง

                ๕.๔.๑ การตรวจโรค

                ๕.๔.๒ การทดสอบด้านจิตเวช

                ๕.๔.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

                ๕.๔.๔ การทดสอบภาควิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)

                ๕.๔.๕ การสอบสัมภาษณ์ (ปากเปล่า)

๖. งานในความรับผิดชอบของอนุศาสนาจารย์

          อนุศาสนาจารย์ มีความรับผิดชอบงานในด้านปฏิบัติการ  และอำนวยการเกี่ยวกับด้านศาสนา ขวัญและกำลังใจของกำลังพลในกองทัพ  รวมทั้งการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี  และงานธุรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในหมายเลขชำนาญการทางทหาร, การจัดและการกำหนดหน้าที่ของบุคคลและส่วนราชการของกรมยุทธศึกษาทหารบก และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กองอนุศาสนาจารย์ฯ กำหนดขึ้น

. การบรรจุอนุศาสนาจารย์ในภารกิจพิเศษ

          อนุศาสนาจารย์ อาจได้รับการบรรจุในตำแหน่งอื่นๆ เป็นการชั่วคราวซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนั้น ต้องไม่ขัดกับการดำรงตนอยู่ในภาวะอนุศาสนาจารย์โดยผู้บังคับหน่วยจะเป็นผู้พิจารณาในการบรรจุ