การตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์

          ตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารบก ว่าด้วยการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) พ.ศ. ๒๕๔๙ กองอนุศาสนาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์  จะต้องจัดส่งอนุศาสนาจารย์ ไปตรวจและให้คำแนะนำกิจการอนุศาสนาจารย์แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง เป็นประจำทุกปี  เพียงแต่ในแต่ละปีไม่สามารถจะตรวจได้ครบทุกหน่วย โดยตรวจเกี่ยวกับ

          ๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร 

          ๒. การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการพัฒนาคุณธรรม

          ๓. การจัดที่บูชาประจำกองร้อย

          ๔. การไหว้พระสวดมนต์ของทหาร

          ๕. เอกสารหลักฐานในสายงานอนุศาสนาจารย์

          ๖. การปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย

          ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา กองทัพบก  ได้มีนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก เพื่อรับผิดชอบงานที่ได้รับการแบ่งมอบจากคณะกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ๕ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร  คณะอนุกรรมการพัฒนารักษาขวัญ  คณะอนุกรรมการรักษาวินัย  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณธรรม  และคณะอนุกรรมการประเมินผล  โดยกำหนดให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันและเทียบเท่าขึ้นไป ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของหน่วย รวมทั้งให้จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา  กับทั้งได้กำหนดหัวข้อให้หน่วยรายงานกองทัพบก ปีละ ๒ ครั้ง ตามห้วงเวลาที่กองทัพบกกำหนด

          อนุศาสนาจารย์  มีหน้าที่และบทบาทในการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร    ด้านการพัฒนาคุณธรรม แก่กำลังพล เพื่อสนองตอบนโยบายของกองทัพบก เพราะฉะนั้น จึงได้กำหนดหัวข้อในการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ เพิ่มขึ้นอีก ๑ หัวข้อ คือ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการพัฒนาคุณธรรม

          บทบาทของอนุศาสนาจารย์ที่จะดำเนินการ

          ก. บทบาทของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

                    ๑. วางแผนการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ประจำปี โดยออกคำสั่งกรมยุทธศึกษาทหารบก

                    ๒. เสนอของบประมาณการตรวจ

                    ๓. ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่จะตรวจ

                    ๔. กำหนดเน้นประเด็นสำคัญที่จะตรวจในเรื่องเดียวกันทุกสายที่ไปตรวจ

                    ๕. จัดทำข้อมูลว่าการตรวจหน่วยแต่ละหน่วย  ได้พบข้อดีและข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง

                    ๖. นำข้อดีและข้อบกพร่องที่ตรวจพบตามข้อ ๕ ไปเป็นข้อมูลในการตรวจครั้งต่อไปว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างไร

                    ๗. กำหนดหัวข้อบรรยายแก่กำลังพลของหน่วยที่รับการตรวจ  โดยดูความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้หัวข้อธรรมที่เกื้อกูลกันอย่างไร

                    ๘. บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยนั้นๆ

                    ๙. ประชุมชี้แจงอนุศาสนาจารย์ในพื้นที่ ในเรื่องข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อให้เร่งรัดการปฏิบัติงานในส่วนของอนุศาสนาจารย์ต่อไป

         ๑๐. สรุปรายงานผลการตรวจไปยังกองทัพบก

          ข. บทบาทของอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย

                    ๑. ตรวจให้คำแนะนำแก่หน่วยของตน ในหัวข้อที่จะตรวจ ก่อนการรับการตรวจ

                    ๒. เตรียมเอกสาร และเรื่องที่จะตรวจไว้รับการตรวจให้พร้อม

                    ๓. ประสานกับหน่วยได้ดำเนินการในสายงานอนุศาสนาจารย์ เพื่อความสะดวกแก่ชุดตรวจ

                    ๔. สรุปเรื่องที่หน่วยได้ดำเนินการในสายงานอนุศาสนาจารย์ เพื่อความสะดวกแก่ชุดตรวจ

                    ๕. ส่งตารางการตรวจให้ชุดตรวจทราบล่วงหน้า

                    ๖. ประสานให้มีผู้นำตรวจ  และติดตามคณะชุดตรวจในการตรวจหน่วยของตน

                    ๗. ประสานการใช้ยานพาหนะนำตรวจและส่งชุดตรวจ

                    ๘. ประสานกับอนุศาสนาจารย์อื่น ตามที่เกี่ยวข้อง