การประกันคุณภาพการศึกษา

          เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบกที่กำหนดให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาในโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้สอดคล้องกับกองทัพมิตรประเทศ กับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ให้สอดคล้องกับการศึกษา   ของประเทศ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพร้อมรับการตรวจคุณภาพการศึกษาจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถือเป็นหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก   มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน ๖ หลักสูตร  ได้แก่

          ๑. หลักสูตรการศาสนาและศีลธรรม

          ๒. หลักสูตรการอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ฝึกอบรม)

          ๓. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก (ฝึกอบรม)

          ๔. หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์บรรจุใหม่

          ๕. หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น

          ๖. หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง

          ดังนั้น  จึงมีภารกิจในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะอนุกรรมการของกองทัพบก ทุกปีภายใต้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตาม   ที่กองทัพบกกำหนด