การจัดการศึกษา

          กองอนุศาสนาจารย์ ในฐานะเป็นสายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพก โดยเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของกองทัพบกให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อไป มีหลักสูตรดังนี้

๑. หลักสูตรวิชาการศาสนาและศีลธรรม มีรายละเอียดดังนี้

          ก. หลักสูตร  : วิชาการศาสนาและศีลธรรม  หมายเลขหลักสูตร   16 – ง – ฉ.1

          ข. ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้             

                    1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและบทบัญญัติของศาสนาใหญ่ ๆ สามารถนำไปปฏิบัติต่อศาสนิกในศาสนานั้น ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

                    2. เข้าใจและซาบซึ้งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     

                    3. เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง       

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  :                        

                    1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน  ไม่จำกัดชั้นยศ

                    2. เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนหรือลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก

                    3. เป็นบุคลากรที่หน่วยงานของภาครัฐ – เอกชนฝากเข้ารับการศึกษา

          ง. ระยะเวลาการศึกษา  : 4  สัปดาห์  จำนวน  175  ชั่วโมง               

          จ. ที่ตั้งสถานศึกษา  : 41 กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก
ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

ฉ. เนื้อหาที่สอน

๒. หลักสูตรการอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีรายละเอียดดังนี้

          ก. หลักสูตร  : วิชาการศาสนาและศีลธรรม  หมายเลขหลักสูตร             

          ข. ความมุ่งหมาย :เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้              

                    1. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติศาสนพิธี ประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง

                    2. สามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ เป็นแบบฉบับเดียวกัน

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  :                        

                    1. เป็นนายทหารประทวน  ชั้นยศ ส.ต. – จ.ส.อ.

                    2. เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนหรือลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก    

                    3. เป็นบุคลากรที่หน่วยงานของภาครัฐ – เอกชนฝากเข้ารับการฝึกอบรม

          ง. ระยะเวลาการฝึกอบรม  : ๕  วัน  จำนวน  ๓๕  ชั่วโมง         

          จ. ที่ตั้งสถานศึกษา  : 41 กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก   ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300     

          ฉ. เนื้อหา

๓. หลักสูตรการอบรมสำหรับพัฒนาบุคลากรกองทัพบก มีรายละเอียดดังนี้

          ก. หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรกองทัพบก  หมายเลขหลักสูตร   16 – ง – ฉ.1

          ข. ความมุ่งหมาย :       เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้                 

                    ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจิตภาวนาสามารถพัฒนาจิตของคนให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฝึกจิตให้รู้จักหยุดในเวลาที่ควรหยุด รู้จักยั้งคิด ระงับหรือข่มอารมณ์ได้

                    ๒. มีความหนักแน่นมั่นคง รู้เท่าทันกระแสโลกและกระแสธรรม

                    ๓. สามารถประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก  สังคม และประเทศชาติ 

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  :                        

                    1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ไม่จำกัดชั้นยศ

                    ๒. เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก

                    ๓. ประชาชนทั่วไป และครอบครัวของกองทัพบก

          ง. ระยะเวลาการฝึกอบรม  : ๗  วัน (รวมเสาร์ – อาทิตย์) จำนวน  ๗๘  ชั่วโมง

          จ. ที่ตั้งสถานศึกษา  :

                    ๑. 41 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ ดุสิต กทม. 10300

                    ๒. ศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก  วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                    ๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕  วัดตาลเอน  อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ฉ. เนื้อหา

๔. หลักสูตรการการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์บรรจุใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

          ก. หลักสูตร : การปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์บรรจุใหม่ หมายเลขหลักสูตร ๑๖ – ก – ฉ.๒

          ข. ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้

          ๑. มีอุดมการณ์ความรักและศรัทธาในวิชาชีพอนุศาสนาจารย์ ตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณของอนุศาสนาจารย์

          ๒. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์ในหน่วยระดับกรม และจังหวัดทหารบก

          ๓. มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นนายทหารสัญญาบัตร

          ๔. มีความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม

          ๕. มีความรู้ในวิชาการพื้นฐานของทหารแต่ละเหล่า

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม :

          ๑. เป็นอนุศาสนาจารย์ทหารบกที่ได้รับการบรรจุใหม่ ชั้นยศ ร.ต.- ร.ท.

          ๒. เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน (สัญญาบัตร) ของกองทัพบกที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

          ๓. เป็นนายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

          ๔. เป็นนายทหารการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่

          ง. ระยะเวลาการอบรม  :         ๔  สัปดาห์   จำนวน ๑๔๐ ชั่วโมง

          จ. ที่ตั้งสถานอบรม : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

          ฉ. เนื้อหา

๕. หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น มีรายละเอียดดังนี้

          ก. หลักสูตร : นายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น  หมายเลขหลักสูตร  16 – ก – ล.  1 หมายเลข ชกท. 5310         

          ข. ความมุ่งหมาย :       เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้                 

                    1. มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของนายทหารอนุศาสนาจารย์ระดับกรม       

                    2. มีความรู้  ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ.  5 ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ,  การรักษาความมั่นคงภายใน,  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคง และการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหาร ที่ไม่ใช่การสงคราม         

                    3. เป็นผู้นำที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง        

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา                           

                    1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. – ร.ท.   

                    2. นายทหารสัญญาบัตรต่างเหล่าทัพ ชั้นยศ ร.ต. – ร.ท.  

                    3. รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

          ง. ระยะเวลาการศึกษา  13  สัปดาห์   จำนวน  455  ชั่วโมง              

          จ. ที่ตั้งสถานศึกษา :  41 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก     ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300        

          ฉ. เนื้อหา

๖. หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง มีรายละเอียดดังนี้

               ก. หลักสูตร : นายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง  หมายเลขหลักสูตร 16 – ก – ล. 2  หมายเลข ชกท. 5310  

          ข. ความมุ่งหมาย :       เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้                 

                    1. มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของนายทหารอนุศาสนาจารย์ ระดับกองพล และกองทัพ                  

                    2. ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับหน่วย และสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์หน่วยรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

                    3. มีความรู้  ความเข้าใจหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ.  5 ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหาร ที่ไม่ใช่การสงคราม                   

                    4. เป็นผู้นำที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

          ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา                                     

                    1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า สบ. ชั้นยศ ร.ท.-ร.อ.           

                    2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น หรือเทียบเท่า                   

                    3. นายทหารสัญญาบัตรต่างเหล่าทัพ ที่สำเร็จชั้นนายร้อย หรือเทียบเท่า            

          ง. ระยะเวลาการศึกษา   15  สัปดาห์  จำนวน  525  ชั่วโมง              

          จ. ที่ตั้งสถานศึกษา   41  กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300        

          ฉ. เนื้อหา