บทที่ ๑๐ กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกำเนิดกิจการอนุศาสนาจารย์กองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๑ โดยมีพระราชประสงค์ให้อนุศาสนาจารย์ เป็นผู้อบรมสั่งสอน บำรุงขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลของกองทัพกิจการอนุศาสนาจารย์ จึงได้เจริญมาโดยลำดับ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          ต่อมาได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓เรื่องแก้ไขอัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม (ส่วนกลาง) โดยเฉพาะกรมเสมียนตรา ในข้อ ๓  ระบุไว้ว่าขอบเขตรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญคือ ฯลฯ

          ๓.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ และอบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมฯลฯ

          ตอน ๓ อัตรากำลังพล ระบุไว้ว่า ให้บรรจุอนุศาสนาจารย์ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

          วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ บรรจุ พ.อ.เลื่อน สุนทรเศวต เป็นอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตราคนแรก (ขึ้นการบังคับบัญชากับสำนักงานผู้บังคับบัญชา)

          วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ ให้มีการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมขึ้นใน สป. เป็นครั้งแรก

ความเป็นมากองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          คำสั่ง กรมเสมียนตรา (เฉพาะ) ที่ ๑๗๑/๔๓ ลง ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่อง จัดตั้งกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา (อัตราทดลอง) โดยมี พ.อ.ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี นายทหารประจำกรมเสมียนตรา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา

          คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๖๘/๔๗  ลง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การจัดตั้งกองอนุศาสนาจารย์กรมเสมียนตรา (อัตราเพี่อพลาง)      มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอนุศาสนาจารย์ การศึกษา อบรมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การพิธีทางศาสนา การตรวจแนะนำ การบำรุงขวัญ และการให้คำแนะนำทางศาสนาทั้งปวงให้แก่สวนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ แผนก คือ แผนกธุรการ แผนกศาสนพิธี และแผนกอบรม

                    อนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ใช้อำนาจฯ) เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙  จัดตั้งกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา เป็นอัตราถาวร ให้เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมเสมียนตรา เพิ่มขึ้นอีก ๑ ส่วนราชการ

ทำเนียบ หัวหน้ากอง/ผอ.กอศจ.สม.