บทที่ ๑๑ กองอนุศาสนาจารย์ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ. สนิท  หินไชยศรี

หก.กอศจ.สบ.ทหาร

          เมื่อห้วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑ พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น มีดำริให้ บก.ทท. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา อบรมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การพิธีทางศาสนา การบำรุงขวัญ และการให้คำแนะนำทางศาสนาทั้งปวงแก่ส่วนราชการใน บก.ทท. จึงได้กรุณาสั่งการให้    พล.ท. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ จก.สบ.ทหาร ในขณะนั้น พิจารณาหาแนวทางในการจัดตั้งกองอนุศาสนาจารย์ขึ้น  โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมสารบรรณทหาร

          การดำเนินการในเบื้องต้น สบ.ทหาร ได้จัดทำรายละเอียดโครงสร้างการจัดและอัตรา  ตามนโยบายเสนอที่ประชุมเมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑ โดยใช้ลักษณะปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลภายในส่วนราชการ บก.ทท. โดย ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติ เมื่อ     ๔ มิ.ย. ๖๑

          โครงสร้าง กอศจ.สบ.ทหาร มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง สบ.ทหาร โดยมีการจัดเป็นแบบกลุ่มงานอัตรา     กำลังพล จำนวน ๑๒ อัตรา ประกอบด้วย (พ.อ. (๑), พ.ท. (๑), พ.ต. (๒), ร.อ. (๔), จ.ส.อ. (๑), ส.อ. (๓))  โดยปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลภายในส่วนราชการ บก.ทท. และให้ สบ.ทหาร ออกคำสั่งทดลองปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๓๗๔/๖๑ เรื่อง การทดลองปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมีรายนามดังนี้

          ๑. พ.ท. สนิท  หินไชยศรี

          ๒. พ.ต. ราตรีสงัด  มีปัญญา

          ๓. พ.ต. ร่วม  มั่งคล้าย

          ๔. ร.อ. เมธีวัฒน์  มาลาย ร.น.

          ๕. ร.ท. นิรุต  ใจบุญ

          ๖. ร.ต.หญิง รัชดา  เอี่ยมวิบูลย์

          ๗. จ.ส.ต.หญิง ปทุมวดี  บุญส่ง

          ๘. นาย อคพล  วินทะไชย

          ๙. นาย เวนิช  หารภูมิ

          พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติ โครงสร้าง กอศจ.สบ.ทหาร ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ เรื่อง แก้อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย ลง  ๕ ก.พ. ๖๒

          พล.อ. ชัยชนะ  นาคเกิด เสธ.ทหาร รับคำสั่ง ผบ.ทสส. อนุมัติแก้อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย ตามคำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๖๒ เรื่อง แก้อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย  ลง ๒๒ ก.พ. ๖๒

          คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๒๙ มี.ค. ๖๒ ให้ พ.ท. สนิท หินไชยศรี อศจ.รร.ตท.สปท.   เป็น หก.กองอนุศาสนาจารย์ สบ.ทหาร เป็นคนแรก