บทที่ ๑๔ ประวัติความเป็นมาของอนุศาสนาจารย์ตำรวจ

ประวัติความเป็นมาของอนุศาสนาจารย์ตำรวจ

ยุคแรกเริ่ม

          แต่เดิมนั้น คำว่า อนุศาสนาจารย์ตำรวจ เริ่มมีปรากฏครั้งแรกเมื่อใด ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด  แต่เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมครั้งแรก ตามข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้นั้น กล่าวคือ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๗   กรมตำรวจ โดยท่าน พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ (ในขณะนั้น) ได้มีนโยบายให้ย้ายโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ที่อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมีคำสั่งให้ พันตำรวจเอก วิจิตร สุกโชติรัตน์ หรือมหาวิจิตร เป็นผู้ทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ และสอนวิชาจริยธรรมแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ   และท่านผู้นี้เอง เป็นผู้ตั้งคำขวัญประจำชั้นปีของนักเรียนนายร้อยตำรวจทั้ง ๔ ชั้นปี ติดไว้ประจำอาคารนอนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ทั้ง ๔ อาคาร ความว่า “เกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย วิจัยกรณี ขันตีอุตสาหะ”  ต่อมาได้มีการรับโอนอนุศาสนาจารย์กองทัพบก มาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาจริยธรรมที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกหลายท่าน เช่น พันตำรวจเอก เขียน รัตนสุวรรณ เป็นต้น แต่ก็ไม่มีการตั้งเป็นหน่วยงานสายวิทยาการขึ้นมา และเมื่อกาลเวลาผ่านไป ในภายหลังไม่มีการรับโอนอนุศาสนาจารย์จากกองทัพมาเพิ่มเติม คำว่า อนุศาสนาจารย์ จึงค่อยๆเลือนหายไปจากกรมตำรวจ

ยุคก่อตั้งหน่วยงาน

          กระทั่ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้น และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งกฎหมายและระเบียบทั้ง ๒ ฉบับนี้ เป็นที่มาของการตั้งหน่วยงานอนุศาสนาจารย์ตำรวจ ในชื่อ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้น มีสถานะเทียบเท่ากองกำกับการ อยู่ในสังกัด กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล โดยมี พันตำรวจเอก สายัณห์ ภู่สมบูรณ์ เป็นผู้กำกับการกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์คนแรก

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น คือ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอนุศาสนาจารย์ จึงมีดำริให้จัดฝึกอบรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรประจำหน่วย ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นรุ่นแรก (ปัจจุบัน ผ่านการอบรมจำนวน ๔ รุ่น)

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับโอนอนุศาสนาจารย์กองทัพบก คือ ร้อยโท ปณัฐชัย  โป๊ะไธสง อนุศาสนาจารย์ กรมทหารม้าที่ ๖  มาเป็นอนุศาสนาจารย์ตำรวจ ในตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ กองสวัสดิการ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นอนุศาสนาจารย์ต้นแบบ ให้แก่อนุศาสนาจารย์ตำรวจในปัจจุบันและอนาคต

กรอบหน้าที่และภารกิจ

          กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่และภารกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของอนุศาสนาจารย์ อำนวยการและดำเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธี ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา ในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาสนาและขวัญของตำรวจ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          ๑. งานธุรการ สารบรรณ และทะเบียนพลของกลุ่มงาน

          ๒. ค้นคว้าวิทยาการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่งานอนุศาสนาจารย์

          ๓. รวบรวมและเรียบเรียงตำรา รวมทั้งสร้างอุปกรณ์การสอน อบรมในหน้าที่อนุศานาจารย์

          ๔.รับผิดชอบการจัดทำวารสารทางด้านศาสนา

          ๕.รับผิดชอบการจัดทำปฎิทินงานและจดหมายเหตุ

          ๖.ดำเนินการเรื่องจุลสารทางศีลธรรม และวัฒนธรรมของกองอนุศาสนาจารย์ สำหรับแจกจ่ายภายในหน่วย  ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ๗. วางแผน จัดทำโครงการ ประสานงาน กำกับดูแลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม การพัฒนาจริยธรรม และการรายงานผล

          ๘.ดำเนินการเรื่องการอบรมทางศีลธรรม และการอบรมกรณีอื่นๆ เป็นพิเศษตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

          ๙.ประเมินผลการอบรมศีลธรรม และการพัฒนาจริยธรรม

          ๑๐.ดำเนินการทางด้านพิธีและการบริการทางศาสนพิธี

          ๑๑.รับผิดชอบอุปกรณ์ประกอบพิธี

          ๑๒.ให้คำแนะนำและกวดขันการปฎิบัติพิธีของอนุศาสนาจารย์ และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์

          ๑๓.ดำเนินการประสานและนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีการที่เกี่ยวข้อง

          ๑๔.รับผิดชอบการจัดอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติพิธี

          ๑๕.ดำเนินการด้านพิธีและการกุศลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือของหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่

          ๑๖.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงสร้างหน่วย (ปัจจุบัน)

กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ มีสถานะเทียบเท่ากองกำกับการ มีอัตราบรรจุตำแหน่งตามโครงสร้างปัจจุบัน ดังนี้

          ๑. ผู้กำกับการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  คือ พันตำรวจ วีรศักดิ์ ทองสาริ

          ๒. รองผู้กำกับการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  คือ พันตำรวจโท ภูริวัจน์  บุญสุยา

          ๓. สารวัตร กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  คือ ว่าที่ พันตำรวจตรี ปณัฐชัย โป๊ะไธสง

          ๔. รองสารวัตร กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  คือ ร้อยตำรวจเอก สุรชัย เอี่ยมศรี

          ๕. ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  คือ สิบตำรวจโท หญิง จิณห์นิชา ชารีชุม และ สิบตำรวจตรีหญิง สุชาดา รังสี

ทำเนียบผู้บริหาร กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ