เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

นำกำลังพลเข้าหาธรรมะ นำธรรมะพัฒนากำลังพล ให้เป็นคนดี และมีความสุข

วิสัยทัศน์

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นองค์กรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกองทัพบก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร และการศึกษา เผยแผ่ และการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี ๒๕๖๔

อัตลักษณ์

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อศจ. ได้อย่างมีหลักเกณฑ์
 • ปฏิบัติพิธีตามลำดับขั้นตอนของพิธีการทางทหารเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพิธีต่าง ๆ ได้และมีหลักฐานอ้างอิง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในหน่วยและต่างหน่วย
 • หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 • ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างของกำลังพลภายในหน่วย
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่อยู่เสมอ

เอกลักษณ์

เป็นหน่วยจัดการศึกษาด้านการศาสนาและศีลธรรม ฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ของกองทัพบก

พันธกิจ

 • พัฒนากองอนุศาสนาจารย์ให้เป็นองค์กรแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔
 • อบรมและส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่อนุศาสนาจารย์และกำลังพลที่ปฏิบัตหน้าที่ในสายงานอนุศาสนาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่กำลังพลกองทัพบก ให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้กองอนุศาสนาจารย์เป็นองค์กรแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานอนุศาสนาจารย์ และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอนุศาสนาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้กำลังพลกองทัพบกดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์