การจัดหน่วย

๑. กล่าวทั่วไป

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในอัตราการจัดของกรมยุทธศึกษาทหารบก นั้น  เป็นการจัดหน่วยกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

          อนุศาสนาจารย์  ในอัตราการจัดของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และหน่วยรอง เป็นการจัดกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษประจำผู้บังคับบัญชา

๒. การจัด กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชา, แผนก และ ฝ่ายดังนี้
          ๒.๑ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (อัตราพราง)
          ๒.๒ แผนกอบรม
          ๒.๓ แผนกกำลังพล
          ๒.๔ แผนกวิชาการและการศึกษา
          ๒.๕ แผนกศาสนพิธี
          ๒.๖ ฝ่ายธุรการ


๓. อัตรากำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          ๓.๑ อัตราอนุมัติ   ๑๕  นาย
          ๓.๒ บรรจุจริง     ๑๓  นาย           
          ๓.๓ ขาดการบรรจุ  ๒  นาย