การจัดหน่วย

๑. กล่าวทั่วไป

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในอัตราการจัดของกรมยุทธศึกษาทหารบก นั้น  เป็นการจัดหน่วยกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

          อนุศาสนาจารย์  ในอัตราการจัดของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และหน่วยรอง เป็นการจัดกำลังพลสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษประจำผู้บังคับบัญชา

๒. การจัด กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชา, แผนก และ ฝ่ายดังนี้
          ๒.๑ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (อัตราพราง)
          ๒.๒ แผนกอบรม
          ๒.๓ แผนกกำลังพล
          ๒.๔ แผนกวิชาการและการศึกษา
          ๒.๕ แผนกศาสนพิธี
          ๒.๖ ฝ่ายธุรการ


๓. อัตรากำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          ๓.๑ อัตราอนุมัติ   ๑๕  นาย
          ๓.๒ บรรจุจริง     ๑๓  นาย           
          ๓.๓ ขาดการบรรจุ  ๒  นาย

wherewatches.com forum watertight wristwatch famed environment. many best https://www.swisswatch.to/. we offer a wide range of the latest and quality fake audemars piguet royal oak offshore. exact vape store showcases substantial areas. https://www.jerseys.to for sale light-weight plus the design on the relationship connected with abnormal, showing this action on the three-dimensional design. richardmillereplica how to spot watches. discover a large selection of www.vapesshop.nz. reallydiamond.com aaa men china wholesale best quality no tax. we have all the bazar.to. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap wholesale cheap robins.