จรรยาบรรณและคำปฏิญญาอนุศาสนาจารย์ทหารบก

จรรยาบรรณและคำปฏิญญาอนุศาสนาจารย์ทหารบก

———————-

          ข้าพเจ้า…….(ยศ,ชื่อ-สกุล)………. ขอให้คำปฏิญญาไว้ต่อหน้าพระพุทธสิงห์ชัยมงคล และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดกิจการอนุศาสนาจารย์กองทัพไทย โดยจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ๑๓ ข้อ คือ

          ข้อ ๑ อนุศาสนาจารย์ ต้องรักษาศีล ๕ เป็นนิตย์

          ข้อ ๒ อนุศาสนาจารย์ ต้องตั้งอยู่ในธรรมของสัตบุรุษ และกุศลกรรมบถ ๑๐

          ข้อ ๓ อนุศาสนาจารย์ ต้องมีภรรยาเพียงคนเดียว และต้องเลี้ยงดูครอบครัวโดยชอบธรรม

          ข้อ ๔ อนุศาสนาจารย์ ต้องไม่เข้าไปมั่วสุมในสำนักหญิงแพศยา บ่อนการพนัน และสถานที่มีการเสพสิ่งเสพติด

          ข้อ ๕ อนุศาสนาจารย์ ต้องงดเว้นการประกอบมิจฉาชีพ และรับประกอบกิจอันวิญญูชนพิจารณาแล้ว ตำหนิติเตียนได้

          ข้อ ๖ อนุศาสนาจารย์ เมื่อประสงค์จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่ ต้องไม่ใช้บัตรสนเท่ห์ หรือเขียนคำขอร้อง ตลอดจนข้อความโจมตีผู้อื่นทางสื่อทุกชนิด

          ข้อ ๗ อนุศาสนาจารย์ จะต้องไม่วิ่งเต้นหรือร้องให้บุคคลภายนอกวงการอนุศาสนาจารย์ จำต้องโยกย้ายตน หรือยับยั้งการโยกย้ายตน ในเมื่อการกระทำนั้นขัดกับแผนการโยกย้ายของสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

          ข้อ ๘ อนุศาสนาจารย์ จะต้องงดเว้นเด็ดขาดจากการแสดงตัวว่าเป็นคนมักได้ ร่ำร้องขอบำเหน็จความชอบจากผู้ใหญ่เพื่อตนเอง

          ข้อ ๙ อนุศาสนาจารย์ ไม่พึงพกอาวุธ

          ข้อ ๑๐ อนุศาสนาจารย์ ไม่พึงเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใด

          ข้อ ๑๑ อนุศาสนาจารย์ไม่พึงรำวง เต้นรำ ร้องเพลงโชว์ ต่อยมวย แต่งแฟนซี และออกปรากฏตัวในฐานะ เป็นผู้แสดงลิเกละคร

          ข้อ ๑๒ อนุศาสนาจารย์ พึงตระหนักในการแต่งกายให้สุภาพ และ

               ๑๒.๑ ในเวลาปฏิบัติราชการ แต่งเครื่องแบบให้ครบถ้วน

               ๑๒.๒ ไม่ไว้ผมยาวหรือตัดผมแบบคาวบอย

               ๑๒.๓ เมื่อสวมเสื้อแขนยาว ต้องไม่พับแขน

               ๑๒.๔ เครื่องแต่งกายทุกส่วน ต้องไม่ใช้สีและลวดลายที่ฉูดฉาด

          ข้อ ๑๓ อนุศาสนาจารย์ จะต้องไม่ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อคณะสงฆ์นิกายใดนิกายหนึ่ง และเคารพเชิดชู โดยสม่ำเสมอกัน

          ด้วยอำนาจแห่งคำปฏิญญานี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพอนุศาสนาจารย์ การรับราชการ และมีความสุขสวัสดี ตลอดกาลนาน

          และขอให้คำปฏิญญาดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจักปฏิบัติตามคำสั่ง และโอวาทของหัวหน้าอนุศาสนาจารย์ทุกประการโดยเคร่งครัด

          ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจักปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการโดยเคร่งครัด

          ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสุดความสามารถด้วยความเต็มใจ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่ประการใด

          ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจักไม่ประพฤติตนให้เป็นที่รังเกียจของคณะ ด้วยประการใดประการหนึ่ง จักประพฤติให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอนุศาสนาจารย์ทุกประการ

          ข้อ ๕ ถ้าข้าพเจ้าไม่กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้นี้ หรือทำตนให้เป็นที่รังเกียจของคณะด้วยประการใดประการหนึ่งก็ตาม ข้าพเจ้าจักไม่เห็นแก่ตัวจนทางราชการสั่งให้ออก จักขอลาออกโดยดีด้วยตนเองทีเดียว

…………..