ภารกิจ

๑. ภารกิจ
          ภารกิจของอนุศาสนาจารย์ คือ “นำกำลังพลเข้าหาธรรมะ นำธรรมะพัฒนากำลังพล” ดำรงสถานภาพเป็นตัวแทนของศาสนาในการสอนอบรมด้านศีลธรรม, จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของกำลังพลทุกระดับ  เป็นเจ้าหน้าที่พิธีการทางศาสนาที่อยู่ในเครื่องแบบ  จึงมีหน้าที่ให้การส่งเสริมกิจการทางด้านศาสนา ขวัญและกำลังใจ  และกระตุ้นจิตสำนึกให้กำลังพลมีความรับผิดชอบ, มีความซื่อสัตย์ และมีความพร้อมที่จะเสียสละในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างสุดความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงขวัญ สร้างสรรค์อุดมธรรมของพระพุทธศาสนาแก่กำลังพล


๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
          อนุศาสนาจารย์  ต้องสามารถปฏิบัติภารกิจในการเผยแผ่ธรรมะ การบำบัดทุกข์ บำรุงขวัญ และสร้างสรรค์อุดมธรรมของพระพุทธศาสนาแก่กำลังพลได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม ภารกิจของอนุศาสนาจารย์ในกองทัพบก
          ก. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ  แก่ผู้บังคับหน่วย  และฝ่ายอำนวยการอื่น  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา, วัฒนธรรมประเพณี
          ข. ส่งเสริมกำลังพลให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งโดยส่วนตัว และเป็นหน่วย
          ค. เสนอแนะ และกำกับการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายอำนวยการอื่น
          ง. ดำเนินการให้มีการสอนอบรมในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนำกำลังพลปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ
          จ. หมั่นพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลผู้ป่วยเจ็บ, ผู้ถูกคุมขัง และผู้มีปัญหา เพื่อปลุกปลอบขวัญ และให้กำลังใจ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม
          ฉ. ประสานให้ความร่วมมือกับวัด องค์กรทางศาสนา, สถานศึกษา และองค์กรของชุมชนต่างๆ
          ช. วางแผนให้มีการใช้ศาสนสถานของหน่วยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในด้านการปลูกฝังคุณธรรมแก่กำลังพล ให้มากที่สุด
          ซ. วางแผนให้ศาสนสถานเป็นจุดนัดพบของกำลังพลทุกระดับ พร้อมทั้งครอบครัว โดยอาศัย กิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
          ญ. สามารถปฏิบัติการ และอำนวยการเกี่ยวกับด้านศาสนา,ขวัญและกำลังใจ ของกำลังพลในกองทัพบก  รวมทั้งการ อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และงานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่กำหนดไว้ในหมายเลขชำนาญการทางทหาร, การจัดและการกำหนดหน้าที่ของบุคคลและส่วนราชการของกองทัพบก และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนดขึ้น


๓. ขีดจำกัด

          การปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์  ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของหน่วย