กองศาสนาจารย์ทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   Tell: 02 241 4068-9 ต่อ 89141  e-mail :  vichakan2553@gmail.com
ภาระงานผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา