ผลงานของ อศจ.ทบ.

ผลงานของ อศจ.ทบ. …………………………         กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบกได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ และ อศจ.ทบ. ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน…

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์        กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ดำเนินการค้นคว้า วิจัยตามนโยบายของกองทัพบก  เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยี                ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ค้นพบมาใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง  มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นก้าวทันต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการดังนี้         ๑.…

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้[1] ……………….         การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป เป้าหมายของการจัดการความรู้         เพื่อพัฒนางาน…

อนุศาสนาจารย์ทหารบกไทยในเซาท์ซูดาน

อนุศาสนาจารย์ทหารบกไทยในเซาท์ซูดาน The Chaplain of Thai Royal Army in South Sudan พ.ต.สุชาติ  สมมาตร (Major Suchat  Sommart)[1] ปฐมบท…

อนุศาสนาจารย์กองทัพไทย ในบทบาทการฝึกคอบร้าโกลด์

อนุศาสนาจารย์กองทัพไทย ในบทบาทการฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ท. บุญเรือง  จันทรวิมล[1] ……………………         กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพฝึกคอบร้าโกลด์ขึ้น โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๒๙ ประเทศ  โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๗ เป็นต้นมา กองทัพไทยให้จัดอนุศาสนาจารย์เข้าฝึกร่วมกับอนุศาสนาจารย์สหรัฐอเมริกา…

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ[1] ………… ความเป็นมา         ตามที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง เป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคีและประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด…

คุณค่าของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณค่าของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้[1] The Value of Army Chaplains in Southern Border Provinces of Thailand ภัทรกฤติ รอดนิยม[2]* และศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ[3]…

การพัฒนาสมรรถนะอนุศาสนาจารย์ทหารบกไทยเชิงพุทธบูรณาการ

การพัฒนาสมรรถนะอนุศาสนาจารย์ทหารบกไทยเชิงพุทธบูรณาการ The Competency Development of The Royal Thai Army’s Chaplains Based on Buddhist Integration พันเอก อัครินทร์…

อนุศาสนาจารย์กับการพัฒนาเยาวชน

อนุศาสนาจารย์กับการพัฒนาเยาวชน พ.อ. อรุณ  นิลสุวรรณ (อดีตอนุศาสนาจารย์ กองทัพภาคที่ ๔) …………………………………… ๑. เกริ่นนำ           พันโท เกรียงไกร  จันทะแจ่ม ได้ขอให้เขียนบทความเรื่อง “บทบาทอนุศาสนาจารย์กับการพัฒนาเยาวชน”…

อาจริยพจน์ พันเอก (พิเศษ) วิสิทธิ์ วิไลวงศ์

อาจริยพจน์ พันเอก (พิเศษ) วิสิทธิ์  วิไลวงศ์[1]         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ไทย จวบปัจจุบันครบ ๑๐๐ ปี โดยทรงเลือก รองอำมาตย์ตรี อยู่ อุดมศิลป์ (อำมาตย์ตรี…

อาจริยพจน์ พล.ต. สมพงษ์ ถิ่นทวี

อาจริยพจน์ พล.ต. สมพงษ์  ถิ่นทวี[1]         ความมั่นคงของชาติและความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในชาติ คือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของอนุศาสนาจารย์ไทย ที่ต้องน้อมนำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อถือศรัทธา มาเป็นหลักธรรมนำวิถีชีวิต ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนความปรารถนาดีต่อผู้อื่น…

อาจริยพจน์ พ.อ. ประเสริฐ หนูหอม

อาจริยพจน์ พ.อ. ประเสริฐ  หนูหอม[1] “เล็กๆ น้อยๆ 100 ปี อศจ.ไทย”         ขอแสดงความดีใจ-ปลื้มใจ ต่อกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารไทย ที่ยืนยงคงอยู่มาได้ด้วยดีถึง 100 ปี และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี…