รายนามผู้ร่วมสมทบทุนถวายปัจจัยสี่บำรุงวัด, มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก, สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป จะเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของแก่ทหารที่ปฏิบัติราชการตามแนวชายแดนของไทย, ถวายปัจจัยสี่บำรุงวัด และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนดังนี้ รายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนฯ ลำดับ รายนามผู้บริจาค…