คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป

คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป                 มะหาโคตะมะสัมพุทโธ     กุสินารายะ นิพพุโต         ธาตุวิตถาระกัง กัตตะวา           เตสุ เตสุ วิเสสะโต…

คำถวายเครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำถวายเครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)         อิมัสมิง ทิสาภาเค อัตถิ ฉัฏฐะมะหาราชา มะหิทธิโก อัมเห…

คำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๔๐๐ ณ บก.ทบ. ……………………………….. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต…

คำถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คำถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)         อิมัสมิง ทิสาภาเค อัตถิ นริสสะระมะหาราชา มหิทธิโก อัมเห อะนุรักขะตุ…

คำกล่าวบวงสรวงศาลเจ้าแม่สุนันทา

คำกล่าวบวงสรวงศาลเจ้าแม่สุนันทา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)         อิมัสมิง ทิสาภาเค  สติ สุนันทาเทวี  มะหิทธิกา  อะนุรักขะตุ  สาปัมเห …

คำบูชาพระภูมิเจ้าที่และเทวดาอารักษ์

คำบูชาพระชัยมงคลภูมิ (พิธีวันกองทัพบก) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)         อิมัสมิง ทิสาภาเค สันติภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห…

คำอธิษฐานขอพรพระพุทธเจ้า

คำอธิษฐานขอพรพระพุทธเจ้า         นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุ        ทโธ เม สะระณัง วะรัง         นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง…

คำอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประดิษฐาน

คำอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประดิษฐาน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)         เอตัง โข อาสะนัง ภันเต ปัจจัตตัง โว อะนุจฉะวิง…

คำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

คำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ         เอเต (ผู้หญิงว่า เอตา) มะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะกาติ โน…

คำบูชาและคำถวายในพิธีต่างๆ

คำบูชาและคำถวายในพิธีต่างๆ บทบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทกราบนมัสการพระรัตนตรัย        …

พิธีศพ

พิธีศพ วัตถุประสงค์         ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แด่ผู้วายชนม์         ๒. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีชีวิตอยู่         ๓. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา         ๔. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติพิธีศพได้อย่างถูกต้อง การอาบน้ำชำระร่างกายศพ…

พิธีมงคลสมรส

พิธีมงคลสมรส วัตถุประสงค์           ๑. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย           ๒. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรส           ๓. เพื่อให้การเตรียมการและการปฏิบัติพิธีมงคลสมรสมีความถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน กำหนดการ           เวลา  ๐๖.๐๙ น.…