บัญชีรายชื่อนำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะ

บัญชีรายชื่อนำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะสังกัด ทบ. หน่วยกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลำดับตำแหน่งเงินเดือนอัตรา/ชื่อตำแหน่งประเภทวิยฐานะจำนวนตั้งแต่หมายเหตุ
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.อ.
หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ท.
หัวหน้าแผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
หัวหน้าแผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
หัวหน้าแผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ต.
อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
อนุศาสนาจารย์ แผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา ร.อ.
๑๐อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๑อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๒ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา๑๙