พิธีบูชาพระภูมิ

พิธีบูชาพระภูมิ วัตถุประสงค์         ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูชาพระภูมิ ได้อย่างถูกต้อง         ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลและสิ่งที่ควรเคารพบูชา         ๓. เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานภูมิปัญญาไทย  การเตรียมการ         – สำรับอาหารคาว…

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

พิธีตั้งศาลพระภูมิ วัตถุประสงค์           ๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีตั้งศาลพระภูมิได้อย่างถูกต้อง           ๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการเตรียมการตั้งศาลพระภูมิ           ๓. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยในเรื่องความเชื่อทางศาสนา การเตรียมการ           – หาฤกษ์          …

พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่

พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์           ๑. เพื่อให้เจ้าภาพและญาติมิตรได้บำเพ็ญบุญตามหลักพระพุทธศาสนา และตามความเชื่อของตน           ๒. เพื่อให้เจ้าภาพได้มีโอกาสชี้แจงถึงความเป็นมาของการดำเนินงานและประกาศการเริ่มต้นของการดำเนินกิจการนั้น ๆ อย่างเป็นทางการ การเตรียมการ           – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ   หมู่…

พิธียกป้าย

พิธียกป้าย วัตถุประสงค์           ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติมิตรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการประกอบพิธียกป้าย อันถือเป็นการสร้างความรักและสามัคคีในหมู่ญาติ           ๒. เพื่อให้เจ้าภาพได้บำเพ็ญบุญในการยกป้ายอาคาร บ้านเรือน หรือบริษัทห้างร้านของตน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจการและให้มั่นคงถาวรสืบไป การเตรียมการ           – ป้ายที่เขียนชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว…

พิธียกช่อฟ้า

พิธียกช่อฟ้า          ช่อฟ้านี้จะใช้ประดับเฉพาะพระราชวัง โบสถ์ (รูป ๔๙) วิหาร ศาลาการเปรียญและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บางประเภทในวัดเท่านั้น โดยที่จริงช่อฟ้าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด เพราะไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาได้ ทั้งรูปร่างหน้าตาของ ช่อฟ้าก็มีต่าง ๆ กันแล้วแต่ว่าเป็นของภูมิภาคใด…

พิธียกเสาเอก

พิธียกเสาเอก          การจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ในบ้านเราให้ความสำคัญกันมาก ก็คือ ขั้นตอนของพิธียกเสาเอก โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า           การทำพิธียกเสาเอกจะทำให้งานก่อสร้างมีความราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคและเมื่อได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างแล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา  บ้านทุกหลังที่มีการก่อสร้างมักจะทำพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย แต่พิธีการและขั้นตอนอาจแตกต่างกัน  ในรายละเอียด บ้านบางหลังจะทำพิธียกเสาเอก โดยพระอาจารย์ที่เคารพนับถือบางหลังทำพิธีโดยพราหมณ์ และบางหลังทำพิธีโดยผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เคารพนับถือ…

พิธีวางศิลาฤกษ์

พิธีวางศิลาฤกษ์          พิธีวางศิลาฤกษ์ คือพิธีวางแผ่นศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคล ที่ เรียกว่า ดวงฤกษ์ แห่งการก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวรต่าง ๆ…

พิธีเบิกพระเนตร

พิธีเบิกพระเนตร ความมุ่งหมาย          พิธีเบิกพระเนตรเป็นพิธีที่กระทำขึ้นหลังจากได้ทำการหล่อพระพุทธรูป และประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรแล้ว ก่อนจะให้พุทธศาสนิกชนทำการกราบไหว้ นิยมนำมาประกอบพิธีเบิกพระเนตร เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบว่าพระพุทธรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่การสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป การเตรียมการ           – สำลีอบควันหอม           – น้ำพระพุทธมนต์          …

พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก ความหมาย และวัตถุประสงค์           พิธีพุทธาภิเษก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า พิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ          …

พิธีหล่อพระ (แบบย่อ)

พิธีหล่อพระ (แบบย่อ) ความมุ่งหมาย           การหล่อพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสาวรีย์สำหรับกราบไหว้สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจและรำลึกถึงคุณความดี อีกทั้งเป็นการประกาศพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สาธุชนทั่วไป การประกอบพิธีจึงสมควร กระทำให้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอน เพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนอย่างมั่นคง พิธีแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน           –…

พิธีหล่อพระ (เต็มรูปแบบ)

พิธีหล่อพระ (เต็มรูปแบบ) การเตรียมการ           – ราชวัติฉัตรธง           – ต้นกล้วย ต้นอ้อย           – ด้ายสายสิญจน์ สำหรับวงบริเวณพิธีและโยงไปที่พระสงฆ์           –…

พิธีบรรพชาอุปสมบท

พิธีบรรพชาอุปสมบท          การบรรพชาอุปสมบท จุดมุ่งหมายก็เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสชำระจิตสันดานให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำให้ผู้บวชเป็นผู้ประเสริฐ คือมีศีลธรรมอันประเสริฐ ทำลายความชั่วมิให้มีปรากฏในตัว สะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ ด้วยการบำเพ็ญความดี เว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่น นำพาชีวิตให้สงบร่มเย็น จุดหมายสูงสุดของการบวชคือพระนิพพาน การเตรียมการ          …